Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 15

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/15

DECYZJA RADY z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej (2008/182/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 7 ust. 4,

(1)

CCE-FU wydaje opinię, metodą systemu ważenia głosów w przypadkach, gdy stanowiąc na podstawie ust. 5 lit. g) decyzji Rady z dnia 16 grudnia 1980 r., „określa działania priorytetowe na rzecz przydziału wsparcia preferencyjnego”.


uwzględniając decyzję Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (1), przyczyniając się także do stworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy i utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

(2)

CCE-FU jednogłośnie zalecił dnia 21 marca 2007 r. uaktualnienie systemu ważenia głosów, który powinien mieć zastosowanie w ramach komitetu określonego w ust. 14 decyzji Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. podczas badania aspektów związanych z syntezą, w celu uwzględnienia głosów nowych państw członkowskich po ich przystąpieniu.

uwzględniając decyzję Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) (2), w szczególności art. 7 ust. 2, który stanowi, że do celów wdrażania programu szczegółowego Komisję wspiera komitet konsultacyjny i że dla aspektów związanych z syntezą jądrową skład komitetu oraz szczegółowe zasady operacyjne i procedury mające do niego zastosowanie zostały ustanowione decyzją Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej (3) (zwanymi dalej odpowiednio decyzją Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. i CCE-FU),

(3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł W ust. 14 decyzji Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. dwa ostatnie zdania zastępuje się następującym tekstem: uwzględniając Akt Przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 50, „Opinie dotyczące ust. 5 lit. g) przyjmuje się zgodnie z następującym systemem ważenia głosów: uwzględniając decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r., w szczególności jej ust. 14, który określa system głosowania CCE-FU,

Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 60. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 21. Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 404. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 139. ostatnio zmieniona decyzją Rady (3) Nieopublikowana, 2005/336/Euratom (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, s. 64). (2) (1)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania

2 2 2 2

L 59/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska

5 1 2 3 5 2 5 1 1 2 1 2 1 2 2 3

Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Szwajcaria Razem

2 2 1 2 2 2 5 2 64

Większość wymagana do przyjęcia opinii wynosi 33 głosy »za«, pochodzące od co najmniej piętnastu delegacji.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r. W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 19 z 20084.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.