Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19

Strona 1 z 7
4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669)

(Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/185/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Przepisy te zostały opublikowane w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowia Zwierząt.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Rozdział dotyczący choroby Aujeszkyego w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowotnym Zwierząt został w sposób istotny poprawiony.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2,

(4)

Właściwe jest zmodyfikowanie dodatkowych gwarancji wymaganych w handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną w odniesieniu do choroby Aujeszkyego w celu zapewnienia ich spójności z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi tej choroby i lepszej kontroli we Wspólnocie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Komisji 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości jej tekstu należy go zatem ujednolicić.

Kryteria muszą zostać ustanowione w oparciu o informacje dotyczące choroby Aujeszkyego dostarczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 dyrektywy 64/432/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Międzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE) jest międzynarodową organizacją wyznaczoną przez Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych na podstawie GATT 1994, która jest odpowiedzialna za ustanowienie międzynarodowych przepisów sanitarnych dla zwierząt dotyczących handlu

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wysyłka trzody chlewnej przewidzianej do hodowli lub produkcji przeznaczona dla wolnych od choroby Aujeszkyego państw członkowskich lub regionów, wymienionych w załączniku I, a pochodząca z jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

(1)

Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE. (3) Zob. załącznik V.

L 59/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

1) choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia; 2) plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego, spełniający kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG, musi znajdować się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej pod nadzorem właściwego organu. Odpowiednie środki muszą być dostępne przy transporcie lub przemieszczaniu trzody chlewnej zgodne z tym planem w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby między gospodarstwami o różnym statusie; 3) w odniesieniu chlewnej: do gospodarstwa pochodzenia trzody

statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przynajmniej: (i) przez 30 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do produkcji; (ii) przez 90 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do hodowli; d) były poddane przynajmniej dwóm badaniom serologicznym, z wynikiem negatywnym, na obecność przeciwciał ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego w odstępie przynajmniej 30 dni między testami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.