Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 31

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 31

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/31

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w Funduszu Rozwojowym dla Iraku, zgodnie z warunkami określonymi w rezolucji nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.”; 2) W art. 5 dodaje się następujący ust. 4: „4. Przywileje i immunitety, o których mowa w ust. 1, ust. 2 lit. a) oraz ust. 2 lit. b) nie mają zastosowania wobec żadnego orzeczenia ostatecznego wynikającego ze zobowiązań umownych podjętych przez Irak po 30 czerwca 2004 r.”; 3) Artykuł 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Przepisy art. 4 i 5 wspólnego stanowiska Rady 2003/495/WPZiB stosuje się do 31 grudnia 2008 r.”. Artykuł 2 Artykuł 2 wspólnego stanowiska 2004/553/WPZiB zostaje uchylony. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane


7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB (1) w sprawie Iraku, wykonując rezolucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). 18 grudnia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1790 (2007), w której zdecydowała m.in., że konkretne uzgodnienia dotyczące płatności za wywóz z Iraku ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego, jak również dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego określonych aktywów Iraku, o których mowa w ust. 12, 20 i 22 rezolucji RB ONZ nr 1483 (2003), powinny być stosowane do 31 grudnia 2008 r. Wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB powinno zostać niniejszym zmienione. Wykonanie niektórych Wspólnoty, środków wymaga działania

(2)

(3) (4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Wszystkie wpływy z całej sprzedaży na wywóz ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego z Iraku od dnia 22 maja 2003 r. zostaną zdeponowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r. W imieniu Rady

J. PODOBNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/553/WPZiB (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 32).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 19 z 20084.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.