Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 32

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 32

Strona 1 z 2
L 59/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

b) jest ono państwem, na którego terytorium odbywa się międzynarodowa konferencja zwołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, lub konferencja pod jej auspicjami; c) zastosowanie ma wielostronna umowa nadająca przywileje i immunitety; lub d) zastosowanie ma traktat pojednawczy (traktat laterański) z 1929 r. zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami. 4. Ust. 3 ma zastosowanie również w przypadkach, w których dane państwo członkowskie jest krajem przyjmującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 5. Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszelkich przypadkach zastosowania przez państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4. 6. Państwa członkowskie mogą przyznać wyłączenia ze środków nałożonych w ust. 1, jeżeli podróż jest uzasadniona pilnymi powodami humanitarnymi lub uczestnictwem w spotkaniach międzyrządowych, w tym promowanych przez Unię Europejską, na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio promujący demokrację, prawa człowieka i praworządność w Anjouan. 7. Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłączenia, o których mowa w ust. 6, w formie pisemnej powiadamia o tym Radę. Wyłączenie uważa się za przyznane, chyba że jeden lub więcej członków Rady wniesie sprzeciw na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania informacji o proponowanym wyłączeniu. W przypadku kiedy jeden lub kilku członków Rady zgłosi zastrzeżenie, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu postulowanego wyłączenia. 8. W przypadkach, w których zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 dane państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku, zezwolenie będzie ograniczone do celów, dla których zostało udzielone, jak również do osób, których ono dotyczy. Artykuł 2 1. Zamrożone zostają wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do poszczególnych członków nielegalnego rządu Anjouan, stanowiące ich własność, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą oraz wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu związanych z członkami nielegalnego rządu Anjouan, stanowiące ich własność, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku. 2. Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku ani na ich korzyść nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie z dnia 25 października 2007 r. skierowanym do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej (UA) zwrócił się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich o poparcie sankcji, które Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w dniu 10 października 2007 r. postanowiła zastosować wobec nielegalnych władz Anjouan w Związku Komorów w następstwie wyborów prezydenckich, które odbyły się tam w niezadowalających warunkach.

(2)

Unia Europejska powinna poprzeć decyzję UA zastosowania sankcji wobec nielegalnego rządu Anjouan i osób z nim związanych, reagując na ich uporczywą odmowę działania na rzecz stworzenia warunków sprzyjających stabilności i pojednaniu w Związku Komorów oraz z myślą o nakłonieniu nielegalnych władz Anjouan do rozpisania nowych wyborów, które powinny być wiarygodne, przejrzyste i właściwie przeprowadzone.

(3)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu zastosowania pewnych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie przedsiębiorą niezbędne środki uniemożliwiające wjazd na swoje terytoria lub tranzyt przez nie członkom nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów (dalej zwanego „Anjouan”) i osobom z nimi związanym, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 19 z 20084.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.