Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożonych w okresie od dnia 2 do 4 stycznia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

Data ogłoszenia:2008-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 3

10.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 13/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożonych w okresie od dnia 2 do 4 stycznia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski. Należy również wstrzymać wydawanie pozwoleń na przywóz z tytułu rozporządzenia (WE) nr 955/2005 dla obecnego okresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, objętego kontyngentem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005, złożone w okresie do dnia 4 stycznia 2008 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynnik przydziału wynoszący 8,123188 %. 2. W obecnym okresie obowiązywania kontyngentu wstrzymuje się wydawanie pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w okresie od piątku 4 stycznia 2008 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 5 605 ton ryżu objętego kodem CN 1006, pochodzącego z Egiptu (numer porządkowy 09.4097). Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 955/2005 wynika, że wnioski złożone w okresie do dnia 4 stycznia 2008 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większych, niż są dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) z dniem 1 września 2008 r. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17). (3) Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1456/2007 (Dz.U. L 325 z 11.12.2007, str. 76).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 9 z 200810.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

 • Dz. U. L6 - 7 z 200810.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

 • Dz. U. L6 - 4 z 200810.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (1)

 • Dz. U. L6 - 1 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.