Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (1)

Data ogłoszenia:2008-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 4

Strona 1 z 2
L 6/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 93/74/EWG z dnia 13 września 1993 r. w sprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (1), w szczególności jej art. 6 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywą 94/39/WE (2) Komisja ustanowiła wykaz planowanych zastosowań pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych. W swojej opinii z dnia 8 grudnia 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że zeolit (syntetyczny glinokrzemian sodu) może wpływać na zapobieganie wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka u krów mlecznych (3). Z powodu brakujących danych nie był on jednak w stanie w pełni ocenić zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Uwzględniając dodatkowe otrzymane informacje, w swojej opinii z dnia 11 lipca 2007 r. Urząd stwierdził, że dodawanie zeolitu do pasz dla krów mlecznych przez okres około 2 tygodni przed ocieleniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub ludzi, ani dla środowiska (4). W związku z powyższym zeolit powinien zostać włączony do pozycji „Zapobieganie wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka” w wykazie planowanych zastosowań w części B załącznika do dyrektywy 94/39/WE.


(1)

(2)

W swojej opinii z dnia 12 czerwca 2007 r. Urząd stwierdził, że pasze z wysoką zawartością wapnia podawane w okresie porodu mogą okazać się bardzo skuteczne w leczeniu lekkich przypadków gorączki wywołanej zastojem mleka oraz zapobieganiu ponownemu pogorszeniu się stanu bydła mlecznego; należy zatem dodać nowy wpis do wykazu dotyczącego zapobiegania wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (5). Urząd stwierdził również, że nie można całkowicie wykluczyć minimalnego ryzyka dla zdrowia zwierząt, co stwarza konieczność zrównoważenia indywidualnego zagrożenia i ogólnego korzystnego wpływu podawania substancji. Aby umożliwić zarządzającemu stadem mlecznym taką ocenę, należy wskazać na etykiecie różne źródła wapnia oraz ich ilość. Ponadto etykieta powinna zawierać zalecenie zwrócenia się o radę do eksperta w zakresie żywienia. Urząd nie przewiduje zagrożenia dla konsumentów ani dodatkowego ryzyka dla środowiska naturalnego. W związku z powyższym pasze z dużą zawartością wapnia powinny zostać włączone do pozycji „Zapobieganie wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka” w wykazie planowanych zastosowań w części B załącznika do dyrektywy 94/39/WE. Należy zatem 94/39/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(4)

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku do dyrektywy 94/39/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 24 czerwca 2008 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

(5) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt w sprawie bezpieczeństwa pasz z wysoką zawartością wapnia w celu zapobiegania wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka u krów mlecznych. Przyjęta w dniu 12 czerwca 2007 r. Dziennik EFSA (2007) 504, str. 1–10.

(1) Dz.U. L 237 z 22.9.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 9 z 200810.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

 • Dz. U. L6 - 7 z 200810.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

 • Dz. U. L6 - 3 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożonych w okresie od dnia 2 do 4 stycznia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L6 - 1 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.