Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

Data ogłoszenia:2008-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 7

10.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2008/29/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 21, 22, akapity pierwszy i drugi oraz pkt 23, uwzględniając wniosek Komisji,

W celu zachowania odpowiedniego stosunku między zobowiązaniami i płatnościami, zostaną zmienione roczne pułapy środków na płatności. Zmiana ta będzie neutralna.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2),

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w ramach procedury pojednawczej w dniu 23 listopada 2007 r. obie strony władzy budżetowej wyraziły zgodę na zapewnienie części środków koniecznych dla finansowania programów Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (EGNOS – GALILEO) poprzez zmianę wieloletnich ram finansowych 2007–2013, zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego, aby podnieść pułapy środków na zobowiązania dla poddziału 1a na lata 2008–2013 o kwotę 1 600 mln EUR według cen bieżących. Skutki podniesienia tego pułapu będą zrównoważone poprzez obniżenie pułapu środków na zobowiązania dla działu 2 w 2007 r. o tę samą kwotę.

Jedyny artykuł Załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(2) W tym celu kwoty wynikające z powyższego porozumienia przelicza się na ceny z 2004 r.

L 6/8

ZAŁĄCZNIK RAMY FINANSOWE NA LATA 2007–2013 (zmienione)

(mln EUR – ceny z 2004 r.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem 2007–2013

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

PL

1. Trwały wzrost 8 404 42 863 53 478 43 120 1 199 600 599 6 199 6 633 419 119 195 1,10 % 115 142 1,06 % 0,18 % 1,24 % 1,24 % 0,18 % 1,06 % 0,97 % 0,27 % 1,24 % 119 805 112 182 1,08 % 1,07 % 121 971 123 019 123 518 1,04 % 118 549 1,00 % 0,24 % 1,24 % 191 190 124 018 1,03 % 116 178 0,97 % 0,27 % 1,24 % 125 496 1,02 % 119 659 0,97 % 0,27 % 1,24 % 127 044 1,01 % 119 161 0,95 % 0,29 % 1,24 % 6 818 6 973 7 111 6 469 6 739 7 009 7 339 7 255 568 590 593 595 690 790 910 1 050 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 200 597 7 679 7 400 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 51 161 40 645 1 988 1 390 598 8 029 7 610 9 595 10 209 11 000 11 306 12 122 12 914

51 267

52 913

54 071

54 860

55 379

56 845

58 256

383 591 75 550 308 041 369 837 293 105 10 770 6 630 4 140 49 463 49 800 800 864 261 1,048 % 820 676 1,00 % 0,24 % 1,24 %

1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

1b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

w tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

3b Obywatelstwo

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

5. Administracja (1)

6. Wyrównania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

jako % DNB

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM

jako % DNB

dostępny margines

Pułap zasobów własnych jako % DNB

(1) Wydatki na emerytury zawarte w pułapie dla niniejszej pozycji oblicza się po odliczeniu składek pracowniczych do odpowiedniego systemu maksymalnie do 500 mln EUR według cen z 2004 r. na lata 2007–2013.

10.1.2008

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 9 z 200810.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

 • Dz. U. L6 - 4 z 200810.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (1)

 • Dz. U. L6 - 3 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożonych w okresie od dnia 2 do 4 stycznia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L6 - 1 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.