Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Data ogłoszenia:2008-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 9

10.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/9

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2008/30/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 zawiera postanowienia, na mocy których można uruchomić Fundusz.

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), a w szczególności jego pkt. 28, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), uwzględniając wniosek Komisji,


(4)

Republika Federalna Niemiec i Republika Finlandii zwróciły się do Funduszu z wnioskami z zakresu dwóch spraw związanych z utratą miejsc pracy w sektorze telefonii komórkowej: BenQ w Niemczech oraz Perlos Oyj w Finlandii,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając postępowanie pojednawcze dotyczące budżetu z dnia 13 lipca 2007 r., a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok finansowy 2007 środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji powinny zostać uruchomione w celu udostępniania całkowitej kwoty w wysokości 14 794 688 EUR.

Unia Europejska stworzyła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („Fundusz”) w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami głębokich zmian w strukturze handlu światowego oraz aby pomóc im w ponownym wejściu na rynek pracy. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić Fundusz w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

(2)

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 6 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 7 z 200810.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

 • Dz. U. L6 - 4 z 200810.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka (1)

 • Dz. U. L6 - 3 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożonych w okresie od dnia 2 do 4 stycznia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L6 - 1 z 200810.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.