Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 60 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2008 r. wyznaczająca Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa jako organ wykonujący niektóre zadania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1042/2006 oraz zmieniająca decyzję 2007/166/WE przyjmującą wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji w zakresie rybołówstwa

Data ogłoszenia:2008-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 60 POZ 36

Strona 1 z 7
L 60/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lutego 2008 r. wyznaczająca Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa jako organ wykonujący niektóre zadania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1042/2006 oraz zmieniająca decyzję 2007/166/WE przyjmującą wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji w zakresie rybołówstwa (2008/201/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

W związku z tym należy wyznaczyć CFCA jako organ, o którym mowa w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1042/2006.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 28 ust. 4,

Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1042/2006 stanowi, że po sporządzeniu wstępnego wykazu wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji, uprawnionych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja wprowadza zmiany do wykazu do dnia 31 grudnia każdego roku na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 4,

(5)

Należy zatem zmienić wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji przyjęty decyzją Komisji 2007/166/WE (4).

(6)

uwzględniając mianowanie wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgłoszonych przez państwa członkowskie,

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Artykuł 2 ust. 2, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1042/2006 upoważniają Komisję do wyznaczenia organu do celów określonych w tych artykułach.

Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA) jest organem wyznaczonym do:

a) otrzymywania decyzji o zezwoleniach zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1042/2006;

(2)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) zadania Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa (CFCA) polegają, między innymi, na pomaganiu państwom członkowskim w przekazywaniu Komisji informacji na temat działalności połowowej oraz na temat kontroli i inspekcji, jak również na uczestniczeniu w pracach państw członkowskich i Komisji dotyczących badań i rozwoju technik kontroli i inspekcji.

b) działania w charakterze punktu kontaktowego zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1042/2006;

c) żądania i otrzymywania raportów i sprawozdań zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1042/2006;

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, s. 14. (3) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

d) publikowania wykazu wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji, jak również wprowadzonych w nim zmian, zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1042/2006;

(4) Dz.U. L 76 z 16.3.2007, s. 22.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 60 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 34 z 20085.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej praktyk handlowych stosowanych przez Argentynę w związku z przywozem wyrobów włókienniczych i odzieżowych

 • Dz. U. L60 - 33 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L60 - 32 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 31 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 30 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 29 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Kirgiską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 28 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 27 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 26 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 25 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libanu dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 24 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 23 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 22 z 20085.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L60 - 21 z 20085.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2008 z dnia 4 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego, począwszy od dnia 5 marca 2008 r.

 • Dz. U. L60 - 18 z 20085.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2008 z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 20085.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2008 z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 20085.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2008 z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L60 - 13 z 20085.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2008 z dnia 4 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 1 z 20085.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.