Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 61 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 176/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 61 POZ 1

Strona 1 z 2
5.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 176/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(5)

na sporządzanie ujednoliconych danych, nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie i może w związku z tym być lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) ustanawia ramy prawne klasyfikacji regionalnej w celu umożliwienia gromadzenia, opracowania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych we Wspólnocie. We wszystkich statystykach państw członkowskich przekazywanych do Komisji i przedstawionych w podziale na jednostki terytorialne należy stosować klasyfikację NUTS, tam gdzie ma to zastosowanie. Należy zatem dostosować załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003, aby uwzględnić przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie utworzenie wspólnych norm statystycznych pozwalających

W rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

(3)

2)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

(4)

3)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, s. 13. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzieniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. (3) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39 z 10.2.2007, s. 1).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 61/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 20 lutego 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego H.-G. PÖTTERING Przewodniczący W imieniu Rady J. LENARČIČ Przewodniczący

5.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 61/3

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy BE – BELGIQUE/BELGIË a CZ – ČESKÁ REPUBLIKA: „БЪЛГАРИЯ

KOD

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG BG3 BG31 BG311 BG312 BG313 BG314 BG315 BG32 BG321 BG322 BG323 BG324 BG325 BG33 BG331 BG332 BG333 BG334 BG34 BG341 BG342 BG343 BG344 BG4 BG41 BG411 BG412 BG413 BG414 BG415 BG42 BG421 BG422 BG423 BG424 BG425 BGZ BGZZ BGZZZ EXTRA-REGIO Extra-Regio Extra-Regio” Южен централен Пловдив Хасково Пазарджик Смолян Кърджали ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ Югозападен София (столица) София Благоевград Перник Кюстендил Югоизточен Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Североизточен Варна Добрич Шумен Търговище Северен централен Велико Търново Габрово Русе Разград Силистра СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ Северозападен Видин Монтана Враца Плевен Ловеч

L 61/4

2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 61 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L61 - 6 z 20085.3.2008

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.