Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 61 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93

Data ogłoszenia:2008-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 61 POZ 6

Strona 1 z 10
L 61/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji,


(4)

konkurencyjności i wyników przedsiębiorstw we Wspólnocie. Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych stanowią podstawowy element takich wspólnych ram, umożliwiając organizację i koordynację badań statystycznych poprzez stworzenie zharmonizowanych ram dobierania próby.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (2) ustanowiło wspólne ramy dla stworzenia rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych, obejmujące zharmonizowane definicje, charakterystykę, zakres i procedury aktualizacji. W celu utrzymania rozwoju rejestrów przedsiębiorstw w zharmonizowanych ramach, powinno zostać przyjęte nowe rozporządzenie. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych obserwacji i analizy systemu produkcji we Wspólnocie (3) zawiera definicje jednostki statystycznej, która powinna być stosowana. Rynek wewnętrzny wymaga poprawy porównywalności statystycznej, aby spełnić wymagania Wspólnoty. W celu osiągnięcia tej poprawy, powinny zostać przyjęte wspólne definicje i opisy w odniesieniu do przedsiębiorstw i innych właściwych jednostek statystycznych, które mają zostać nimi objęte. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (4) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (5) ustanowiły wspólne ramy dla gromadzenia, tworzenia, przekazywania i oceniania statystyk Wspólnoty w zakresie struktury, działalności,

(1)

Rejestry przedsiębiorstw są jednym ze sposobów pogodzenia sprzeczności między wymaganiem porównywania większej ilości informacji na temat przedsiębiorstw, z jednej strony, a zmniejszeniem ich obciążenia administracyjnego, z drugiej strony, w szczególności dzięki wykorzystaniu informacji dostępnych w aktach spraw administracyjnych i sądowych, zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (6).

(5)

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (7) ustanowiło ramy dla stworzenia wspólnotowego programu statystycznego oraz określiło wspólne ramy w zakresie poufności danych statystycznych.

(6)

Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach Wspólnotowego Programu Statystycznego nie mają wpływu na przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (8).

(3)

(7)

Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych są głównym źródłem informacji na temat demografii przedsiębiorstw, ponieważ śledzą tworzenie i likwidację przedsiębiorstw, a także zmiany strukturalne w gospodarce poprzez koncentracje lub dekoncentracje, które wynikają z połączeń, przejęć, podziałów, odłączeń oraz restrukturyzacji w ramach populacji przedsiębiorstw.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 127), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 maja 2007 r. (Dz.U. C 193 E z 21.8.2007, s. 1), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 61 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L61 - 1 z 20085.3.2008

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 176/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.