Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożone w okresie od dnia 22 do 29 lutego 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1002/2007

Data ogłoszenia:2008-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 3

6.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożone w okresie od dnia 22 do 29 lutego 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1002/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

lenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski. Do zakończenia okresu obowiązywania obecnego kontyngentu należy ponadto zawiesić procedurę składania nowych wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1002/2007, zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu objętego kontyngentem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1002/2007, złożone w okresie od dnia 22 lutego 2008 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli do dnia 29 lutego 2008 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, przy zastosowaniu współczynnika przydziału wynoszącego 22,728704 %. 2. Począwszy od dnia 29 lutego 2008 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli do zakończenia okresu obowiązywania obecnego kontyngentu, wstrzymuje się procedurę składania nowych wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz, w danym roku gospodarczym, 32 000 ton ryżu objętego kodem CN 1006 pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (numer porządkowy 09.4097). Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1002/2007 wynika, że wnioski złożone w okresie od dnia 22 lutego 2008 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli do dnia 29 lutego 2008 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większych, niż są dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwo-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 września 2008 r. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, s. 17). (3) Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 44 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 320/06/COL z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L62 - 30 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wniosek dotyczący odpowiednich środków

 • Dz. U. L62 - 24 z 20086.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 23 z 20086.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 9 z 20086.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L62 - 4 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L62 - 1 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.