Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wniosek dotyczący odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2008-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 30

Strona 1 z 18
L 62/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2008

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 329/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wniosek dotyczący odpowiednich środków

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 6 września 2005 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat określający wytyczne dotyczące stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do finansowania portów lotniczych oraz pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (5), MAJĄC NA UWADZE, że wyżej wymieniony komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia oraz wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze i trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne, ODWOŁUJĄC SIĘ do konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA


Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b), art. 1 części I protokołu 3 oraz art. 18 i 19 części II protokołu 3,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

odbył z państwami EFTA w przedmiotowej w pismach z dnia 7 listopada 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

sprawie

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r. (4), (1) (2) (3) (4) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia. Zaktualizowana wersja wytycznych w sprawie pomocy państwa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Nadzoru: www.eftasurv.int

1) Wytyczne w sprawie pomocy państwa zmienia się poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 30A w sprawie finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności przez przedsiębiorstwa lotnicze oferujące przeloty z regionalnych portów lotniczych. Nowy rozdział stanowi załącznik I do niniejszej decyzji. Proponuje się także odpowiednie środki wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

(5) Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. C 312 z 9.12.2005, s. 1).

6.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/31

2) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z załącznikiem do tej decyzji. Państwa EFTA prosi się o wyrażenie zgody na proponowane odpowiednie środki do 1 czerwca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 44 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 320/06/COL z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L62 - 24 z 20086.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 23 z 20086.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 9 z 20086.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L62 - 4 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L62 - 3 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożone w okresie od dnia 22 do 29 lutego 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1002/2007

 • Dz. U. L62 - 1 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.