Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2008-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 4

Strona 1 z 3
L 62/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

cenia szczególnej uwagi na „wdrażanie założeń Europejskiego paktu na rzecz młodzieży poprzez ułatwianie młodym ludziom dostępu do rynku pracy, łagodzenie przejścia od kształcenia do pracy, co obejmuje doradztwo zawodowe, pomoc w uzupełnianiu wykształcenia, dostęp do odpowiednich szkoleń i praktyk zawodowych”.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W konsekwencji istnieje wyraźna potrzeba zgromadzenia kompleksowego i porównywalnego zestawu danych dotyczących wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, co posłużyłoby monitorowaniu postępu w realizacji wspólnych celów europejskiej strategii zatrudnienia oraz procesu integracji społecznej.

(1)

Europejskie wytyczne w zakresie zatrudnienia (2) obejmują szereg wskazówek politycznych istotnych dla zatrudniania młodzieży, podkreślających, że należy zwiększyć wysiłki na rzecz tworzenia ścieżek zatrudnienia dla tej grupy oraz zmniejszenia panującego wśród niej bezrobocia. Wytyczne te również nawiązują do celów i poziomów odniesienia określonych w Europejskiej strategii zatrudnienia od 2003 r. na rzecz zmniejszenia liczby uczniów porzucających wcześnie szkołę, podniesienia ich osiągnięć edukacyjnych i „nowego startu” dla bezrobotnej młodzieży.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc obejmujących lata 2007–2009 w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej wprowadzonym rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (5) zawiera już moduł ad hoc dotyczący wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Należy zdefiniować wykaz zmiennych dla tego modułu.

(2)

Edukacyjne poziomy odniesienia są zapisane w programie pracy „Kształcenie i szkolenie 2010”, który jest wdrażany przez państwa członkowskie i Komisję (3). Wspomniane poziomy odniesienia powinny pomóc monitorować podwyższenie poziomów osiągnięć edukacyjnych i uczenia się przez całe życie, a także zmniejszyć liczbę uczniów porzucających wcześnie szkołę – cele polityki zmierzającej do jak najlepszego przygotowania młodzieży do życia zawodowego i społecznego.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (4) wzywa państwa członkowskie do zwró-

Szczegółowy wykaz zmiennych podlegających gromadzeniu w 2009 r. w ramach modułu ad hoc dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy określa załącznik.

(1) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 42). (2) Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (2005/600/WE), Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 21. 3) Rada, Szczegółowy program prac dotyczący dalszych działań zwią( zanych z celami systemów kształcenia i szkolenia w Europie (2002/C 142/01), Dz.U. C 142 z 14.6.2002, s. 1. (4) Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 44 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 320/06/COL z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L62 - 30 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wniosek dotyczący odpowiednich środków

 • Dz. U. L62 - 24 z 20086.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 23 z 20086.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 9 z 20086.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L62 - 3 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożone w okresie od dnia 22 do 29 lutego 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1002/2007

 • Dz. U. L62 - 1 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.