Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 9

Strona 1 z 7
6.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/9

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 93/74/EWG z dnia 13 września 1993 r. w sprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (1), w szczególności jej art. 6 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (1)

Dyrektywa Komisji 94/39/WE z dnia 25 lipca 1994 r. ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić.

Artykuł 1 Państwa członkowskie wymagają, aby pasze przeznaczone do szczególnych potrzeb żywieniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 93/74/EWG były wprowadzane do obrotu jedynie wtedy, gdy ich zamierzone użycie jest zawarte w części B załącznika I do niniejszej dyrektywy i jeśli spełnia inne wymagania tej części załącznika I.

(2)

Dyrektywa 93/74/EWG przewiduje ustanowienie pozytywnego wykazu zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych. Wykaz ten musi wskazywać dokładnie zastosowanie, to znaczy szczególne potrzeby żywieniowe, podstawowe właściwości odżywcze, oznaczenia na etykietach oraz, gdzie właściwe, odpowiednie wymogi szczególne dotyczące etykietowania. Niektórych specjalnych celów żywieniowych nie można w obecnej chwili włączyć do tego wykazu, ponieważ Wspólnota nie dysponuje metodami kontrolowania wartości energetycznej oraz błonnika spożywczego w paszach. Wykaz musi zostać uzupełniony w chwili przyjęcia takich metod.

Ponadto państwa członkowskie zapewniają wykonanie „Przepisów ogólnych” części A załącznika I.

(3)

Artykuł 2 Dyrektywa 94/39/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B.

(4)

Ustalony wykaz może być modyfikowany, gdzie sytuacja tego wymaga, dla uwzględnienia postępu naukowo-technicznego.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

(1) Dz.U. L 237 z 22.9.1993, s. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 207 z 10.8.1994, s. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/4/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 4). (3) Zob. załącznik II część A.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu 31 lipca 2008 r.

L 62/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2008

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

6.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/11

ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A Przepisy ogólne 1. Jeśli w ramach tych samych potrzeb żywieniowych w kolumnie 2 części B wskazano więcej niż jedną grupę właściwości odżywczych oznaczonych wyrazami „i/lub”, wytwórca — w celu zapewnienia odnośnych potrzeb żywieniowych określonych w kolumnie 1 — może wybrać jedną lub obie grupy niezbędnych właściwości odżywczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 62 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 44 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 320/06/COL z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L62 - 30 z 20086.3.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wniosek dotyczący odpowiednich środków

 • Dz. U. L62 - 24 z 20086.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 23 z 20086.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L62 - 4 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L62 - 3 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, złożone w okresie od dnia 22 do 29 lutego 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1002/2007

 • Dz. U. L62 - 1 z 20086.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.