Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012

Data ogłoszenia:2008-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 14

Strona 1 z 2
L 63/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012 (2008/203/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Ramy prac powinny być zgodne z priorytetami Unii Europejskiej i należycie uwzględniać wytyczne wynikające z rezolucji Parlamentu Europejskiego i konkluzji Rady w dziedzinie praw podstawowych. Ramy prac powinny należycie uwzględniać zasoby finansowe i ludzkie agencji i powinny mieścić się wyłącznie w zakresie prawa wspólnotowego. Ramy prac powinny zawierać przepisy zapewniające komplementarność kompetencji agencji oraz innych organów, biur i agencji Wspólnoty i Unii, jak również Rady Europy i innych organizacji międzynarodowych działających w dziedzinie praw podstawowych. Wśród agencji i organów działających w dziedzinach objętych niniejszymi wieloletnimi ramami prac, do najważniejszych należą: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn powołany rozporządzeniem (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (2), Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3) oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; cele wyżej wymienionych agencji i organów powinny w związku z tym zostać uwzględnione. Podczas przygotowywania wniosku Komisja zasięgnęła opinii zarządu Agencji Praw Podstawowych podczas jego posiedzenia w dniach 12–13 lipca 2007 r. i otrzymała uwagi pisemne w liście z dnia 25 lipca 2007 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę cele powstania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „agencją”) oraz aby umożliwić odpowiednie wykonywanie jej zadań, konkretne dziedziny tematyczne jej działalności powinny zostać określone zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w wieloletnich ramach prac obejmujących okres pięciu lat.

(6)

(2)

Wśród tematycznych dziedzin działalności agencji, ramy prac powinny obejmować takie kwestie jak zwalczanie rasizmu, ksenofobii i podobnych form nietolerancji.

(1) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9. (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

7.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/15

(7)

Powyższe ramy prac określają dokładne dziedziny tematyczne prac agencji, zaś niektóre stałe zadania agencji określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 168/2007, m.in. zadanie polegające na zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie praw podstawowych oraz aktywnym rozpowszechnianiu informacji o pracach agencji. Biorąc pod uwagę, że na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, o ile pozwalają na to jej zasoby ludzkie i finansowe, agencja może podejmować działania wykraczające poza dziedziny tematyczne określone w wieloletnich ramach prac zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 168/2007,

h) społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych; i) dostęp do skutecznego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 45 z 20087.3.2008

  Decyzja Rady 2008/206/WSiSW z dnia 3 marca 2008 r. dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi

 • Dz. U. L63 - 43 z 20087.3.2008

  Zalecenie Rady z dnia 3 marca 2008 r. dostosowujące zalecenie 98/376/WE w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej, Rumunii i Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. L63 - 16 z 20087.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Francję w odniesieniu do reformy sposobu finansowania świadczeń emerytalnych urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4545) (1)

 • Dz. U. L63 - 6 z 20087.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/39/WE z dnia 6 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L63 - 3 z 20087.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2008 z dnia 6 marca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20087.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2008 z dnia 6 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.