Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2008 z dnia 6 marca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2008-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 3

Strona 1 z 2
7.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 209/2008 z dnia 6 marca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dla prosiąt (odstawionych od maciory) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 (4), dla macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1288/2004 (5), dla królików rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 600/2005 (6), dla koni rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2007 (7), dla kóz mlecznych i owiec mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 188/2007 (8) oraz dla jagniąt rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1447/2006 (9).


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

Dla poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie tego preparatu dla tuczników przedłożono nowe dane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w swej opinii z dnia 22 listopada 2007 r. stwierdził, że bezpieczeństwo Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) dla konsumenta, użytkownika i środowiska zostało już ustalone w jego poprzednich opiniach (10). Ponadto uznał on, iż stosowanie preparatu nie stanowi zagrożenia dla tej dodatkowej kategorii zwierząt i że stosowanie wspomnianego preparatu może poprawić parametry wydajności tuczników. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(6)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7) (3)

Wniosek dotyczy nowego zastosowania preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (Biosaf Sc 47) jako dodatku paszowego dla tuczników, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 zostało dopuszczone dla krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1811/2005 (2), dla bydła opasowego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 316/2003 (3),

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8). (2) Dz.U. L 291 z 5.11.2005, s. 12. (3) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, s. 15.

(4) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1980/2005 (Dz.U. L 318 z 6.12.2005, s. 3). (5) Dz.U. L 243 z 15.7.2004, s. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1812/2005 (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, s. 18). (6) Dz.U. L 99 z 19.4.2005, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 496/2007 (Dz.U. L 117 z 5.5.2007, s.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 45 z 20087.3.2008

  Decyzja Rady 2008/206/WSiSW z dnia 3 marca 2008 r. dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi

 • Dz. U. L63 - 43 z 20087.3.2008

  Zalecenie Rady z dnia 3 marca 2008 r. dostosowujące zalecenie 98/376/WE w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej, Rumunii i Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. L63 - 16 z 20087.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Francję w odniesieniu do reformy sposobu finansowania świadczeń emerytalnych urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4545) (1)

 • Dz. U. L63 - 14 z 20087.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012

 • Dz. U. L63 - 6 z 20087.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/39/WE z dnia 6 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20087.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2008 z dnia 6 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.