Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 43

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 3 marca 2008 r. dostosowujące zalecenie 98/376/WE w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej, Rumunii i Rzeczypospolitej Polskiej

Data ogłoszenia:2008-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 43

7.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/43

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 3 marca 2008 r. dostosowujące zalecenie 98/376/WE w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej, Rumunii i Rzeczypospolitej Polskiej (2008/205/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 57, uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Zgodnie z art. 57 Aktu przystąpienia z 2003 r. oraz art. 56 Aktu przystąpienia z 2005 r. Rada przyjmuje takie dostosowania we wszystkich przypadkach aktów przyjętych pierwotnie przez Radę. Należy zatem odpowiednio zmienić zalecenie Rady 98/376/WE z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (1),

NINIEJSZYM ZALECA:

Zalecenie 98/376/WE z załącznikiem.

zostaje

zmienione

zgodnie

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r. W imieniu Rady

J. PODOBNIK

Dla niektórych aktów, które pozostaną w mocy po 1 stycznia 2007 r. i które wymagają dostosowania w związku z przystąpieniem, nie przewidziano w aktach przystąpienia niezbędnych dostosowań.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 167 z 12.6.1998, s. 25.

L 63/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2008

ZAŁĄCZNIK W zaleceniu Rady 98/376/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) wykaz kodów odróżniających w pkt D tiret siódme załącznika otrzymuje następujące brzmienie: „B: BG: CZ: DK: D: EST: IRL: EL: E: F: I: CY: LV: LT: L: H: M: NL: A: PL: P: RO: SLO: SK: FIN: S: UK: Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo”;

2) lit. E akapit drugi załącznika otrzymuje następujące brzmienie: „Jeśli państwo członkowskie chce dokonać wpisów w języku narodowym innym niż angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski lub włoski, opracowuje dwujęzyczną wersję karty przy użyciu jednego z wymienionych języków, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego załącznika.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 63 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 45 z 20087.3.2008

  Decyzja Rady 2008/206/WSiSW z dnia 3 marca 2008 r. dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi

 • Dz. U. L63 - 16 z 20087.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Francję w odniesieniu do reformy sposobu finansowania świadczeń emerytalnych urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4545) (1)

 • Dz. U. L63 - 14 z 20087.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012

 • Dz. U. L63 - 6 z 20087.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/39/WE z dnia 6 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L63 - 3 z 20087.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2008 z dnia 6 marca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20087.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2008 z dnia 6 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.