Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 30/2006 (ex N 367/05 i N 623/05), którą Włochy zamierzają wprowadzić zmieniając istniejący program obniżenia stawki podatku akcyzowego od biopaliw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5091) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 11

Strona 1 z 8
8.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 30/2006 (ex N 367/05 i N 623/05), którą Włochy zamierzają wprowadzić zmieniając istniejący program obniżenia stawki podatku akcyzowego od biopaliw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5091)

(jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/208/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

samych dniach. Po spotkaniu przedstawicieli Włoch i Komisji, które odbyło się na wniosek Włoch w dniu 9 grudnia 2005 r., Komisja przesłała w dniu 19 grudnia 2005 r. pismo stanowiące podsumowanie nierozwiązanych kwestii. Włoskie władze przedstawiły brakujące informacje w dwóch pismach: w piśmie przesłanym dnia 28 lutego 2006 r. zarejestrowanym 1 marca 2006 r. oraz w piśmie z dnia 28 kwietnia 2006 r. zarejestrowanym dnia 5 maja 2006 r. Drugie pismo zostało przesłane po spotkaniu Włoch z Komisją, które odbyło się dnia 15 marca 2006 r., i przesłaniu Włochom pisma w dniu 24 marca 2006 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 26 lipca 2005 r., zarejestrowanym dnia 29 lipca 2005 r. władze włoskie zgłosiły, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu środek pomocy N 367/2005 w trybie procedury uproszczonej. Pismem z dnia 28 września 2005 r., zarejestrowanym w tym samym dniu, władze włoskie zgłosiły zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu środek pomocy N 623/2005, również w trybie procedury uproszczonej. Zgłoszenie zarejestrowane pod numerem N 367/2005 dotyczyło zmian wniesionych do istniejącego programu, zatwierdzonego przez Komisję pod koniec 2005 r. pod numerem N 717/2002 (2), natomiast zgłoszenie zarejestrowane pod numerem N 623/2005 dotyczyło przedłużenia ważności zmienionego programu do końca 2007 r.

Pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. Komisja poinformowała Włochy o swojej decyzji o wszczęciu procedury, o której mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do omawianego środka pomocy. Obydwa zgłoszenia (N 623/2005 i N 367/2005) dotyczyły tej samej kwestii i Komisja, również dla zagwarantowania sprawnego przebiegu postępowania, przyjęła jedną decyzję o wszczęciu procedury dla obydwu zgłoszeń. Ponadto Komisja uznała, że cała korespondencja z Włochami, dotycząca zgłoszenia N 367/2005, dotyczy także zgłoszenia N 623/2005. Komisja przyjęła ww. decyzję w trybie standardowej procedury, ponieważ Włochy nie przedstawiły rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (3) w sprawie uproszczonej procedury zgłoszeń. Ponadto zmiany wprowadzone do zgłaszanego programu stanowiły zmianę istniejącego programu pomocy w rozumieniu art. 4 ust. 1 tego samego rozporządzenia, a więc należało ocenić ich zgodność ze wspólnym rynkiem.

(2)

Pismami z dnia 29 sierpnia 2005 r. i 21 października 2005 r. Komisja wezwała do przekazania dodatkowych informacji, które przesłano pismami z dnia 27 września 2005 r. i 21 listopada 2005 r., zarejestrowanymi w tych

(4)

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag.

(1) Dz.U. C 157 z 6.7.2006, str. 8. (2) Dz.U. C 16 z 22.1.2004, str. 23.

(3) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1. (4) Dz.U. C 218 z 9.9.2006, str. 2.

L 65/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 18 z 20088.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 827) (1)

 • Dz. U. L65 - 10 z 20088.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L65 - 5 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L65 - 3 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L65 - 1 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2008 z dnia 7 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.