Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 827) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 18

L 65/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 827)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/209/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI, rozdział 4, sekcja B, lit. f), akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznaje Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia został zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2) i 2007/689/WE (3). Bułgaria przedstawiła gwarancje, że dwa zakłady mleczarskie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Zakłady te są upoważnione do odbioru i przetwarzania oddzielnie mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE. Dlatego też zakłady te należy dodać do wykazu w rozdziale II dodatku do załącznika VI.

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się do rozdziału II dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 8). (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 35. (3) Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 60.

8.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/19

ZAŁĄCZNIK Do rozdziału II dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii dodaje się zakłady „Region Dobricz — nr 8 12 BG 0812009 »Serdika – 90« AD gr. Dobrich gr. Dobrich ul. »25 septemvri« 100

Region Smolian — nr 21 13 BG 2112001 »Rodopeya – Belev« EOOD gr. Smolyan gr. Sliven kv. »Rechitsa«”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 11 z 20088.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 30/2006 (ex N 367/05 i N 623/05), którą Włochy zamierzają wprowadzić zmieniając istniejący program obniżenia stawki podatku akcyzowego od biopaliw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5091) (1)

 • Dz. U. L65 - 10 z 20088.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L65 - 5 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L65 - 3 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L65 - 1 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2008 z dnia 7 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.