Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2008-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 5

Strona 1 z 4
8.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 określa metodologię rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (EAA). W związku ze zmianą statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej należy uaktualnić metodologię EAA i zastąpić odniesienia do NACE Rev. 1.1. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 138/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją 72/279/EWG (3),

(4)

(5)

Zmieniona statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, nazywana NACE Rev. 2 (dalej zwana „NACE Rev. 2”), została przyjęta rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (2). Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady, aby przewidzieć stosowanie NACE Rev. 2 w różnych dziedzinach statystycznych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 wprowadza się zmiany zgodnie załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 33 z 5.2.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 909/2006 (Dz.U. L 168 z 21.6.2006, str. 14). (2) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1.

(3) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

L 65/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 wprowadza się następujące zmiany: (1) „NACE Rev. 1” zastępuje się „NACE Rev. 2” w całym tekście. (2) „ISIC Rev. 3” zastępuje się „ISIC Rev. 4” w całym tekście. (3) Ustęp 1.23 otrzymuje brzmienie: „1.23. Jeżeli praca na umowę zlecenia nie jest wykonywana całkowicie przez wyspecjalizowane jednostki (np. jeżeli właściciel gospodarstwa rolnego bierze w najem maszyny, a zatrudnia własnych pracowników), działalność ta musi być rejestrowana w Dziale 77 NACE Rev. 2 (Wynajem i dzierżawa); w tym przypadku kwota, płacona przez właścicieli gospodarstw rolnych przedsiębiorstwom pracującym na zasadzie wykonywania prac na umowę zlecenia, musi być rejestrowana jako »pozostałe towary i usługi« w »zużycie pośrednie« (porównaj 2.108).”

(4) Ustęp 1.55 otrzymuje brzmienie: „1.55. Rachunki gospodarcze dla rolnictwa są integralną częścią Europejskiego Systemu Rachunków i dla celów ich obliczania wykorzystuje się ogólną klasyfikację działalności gospodarczej Eurostat, NACE Rev. 2. NACE Rev. 2 jest czterostopniową nomenklaturą działalności sporządzoną w 2006 r. Jest ona faktycznie przeglądem statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, tj. NACE, która została opublikowana po raz pierwszy przez Eurostat w 1970 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 65 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 18 z 20088.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 827) (1)

 • Dz. U. L65 - 11 z 20088.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 30/2006 (ex N 367/05 i N 623/05), którą Włochy zamierzają wprowadzić zmieniając istniejący program obniżenia stawki podatku akcyzowego od biopaliw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5091) (1)

 • Dz. U. L65 - 10 z 20088.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L65 - 3 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L65 - 1 z 20088.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2008 z dnia 7 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.