Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 66 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006

Data ogłoszenia:2008-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 66 POZ 1

Strona 1 z 53
10.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2007/750/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

oraz przedłużone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/340/WPZiB (8). Rada następnie przyjęła wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB (9), biorąc pod uwagę sytuację polityczną w Birmie/Związku Myanmar, a mianowicie: — niepodjęcie przez władze wojskowe merytorycznych rozmów z przedstawicielami ruchu demokratycznego na temat procesu pojednania narodowego oraz na temat poszanowania praw człowieka i demokracji, — niedopuszczenie do tego, by Konwent Narodowy miał wiarygodny i otwarty charakter, — dalsze przetrzymywanie w areszcie Daw Aung San Suu Kyi, innych członków Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji (NLD) oraz pozostałych więźniów politycznych, — ciągłe prześladowanie NLD i innych zorganizowanych ruchów politycznych, — powtarzające się poważne przypadki łamania praw człowieka, w tym niepodejmowanie działań mających na celu zniesienie pracy przymusowej, zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2001 roku, oraz z zaleceniami i propozycjami przedstawionymi przez następne misje MOP; i — ostatnie wydarzenia, np. coraz większe ograniczanie możliwości działań organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

(8) Dz.U. L 108 z 29.4.2005, s. 88. (9) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 77. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/750/WPZiB.

W dniu 28 października 1996 r. Rada, zaniepokojona brakiem postępu w demokratyzacji oraz ciągłym naruszaniem praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar, we wspólnym stanowisku 1996/635/WPZiB (2) nałożyła pewne środki ograniczające wobec Birmy/Związku Myanmar. Środki te zostały następnie przedłużone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2000/346/WPZiB (3), uchylone i zastąpione wspólnym stanowiskiem 2003/297/WPZiB (4), a następnie odnowione wspólnym stanowiskiem 2004/423/WPZiB (5), wzmocnione wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB (6), zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/149/WPZiB (7)

(1 ) (2) (3) (4)

Dz.U. L 308 z 24.11.2007, s. 1. Dz.U. L 287 z 8.11.1996, s. 1. Dz.U. L 122 z 24.5.2000, s. 1. Dz.U. L 106 z 29.4.2003, s. 36. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2003/907/WPZiB (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, s. 81). (5) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, s. 61. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/340/WPZiB (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, s. 88). (6) Dz.U. L 323 z 26.10.2004, s. 17. (7) Dz.U. L 49 z 22.2.2005, s. 37.

L 66/2

(2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2008

Wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB przewidywało zatem utrzymanie środków ograniczających wobec reżimu wojskowego w Birmie/Związku Myanmar, wobec podmiotów, które czerpią największe korzyści ze złych rządów, oraz podmiotów, które w aktywny sposób przeciwdziałają procesowi pojednania narodowego, poszanowaniu praw człowieka i demokracji. Środki ograniczające przewidziane wspólnym stanowiskiem 2006/318/WPZiB obejmowały embargo na broń, zakaz udzielania pomocy technicznej, finansowania i udzielania pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, zakaz wywozu sprzętu, który może być używany do wewnętrznych represji, oraz zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych członków rządu Birmy/Związku Myanmar i każdej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotów lub organów z nimi związanych, zakaz podróży takich osób fizycznych oraz zakaz udzielania pożyczek lub kredytów finansowych niektórym birmańskim przedsiębiorstwom państwowym i nabywania lub rozszerzania udziałów w tych przedsiębiorstwach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 66 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.