Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2008-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 8

L 69/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2008

(7)

Wobec braku innych uwag w tym zakresie, motywy 9–13 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

2. Ceny eksportowe

(13)

2. Produkt podobny

(8)

Wobec braku uwag dotyczących cen eksportowych motywy 29 i 30 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych dotyczące cen eksportowych zostają potwierdzone. 3. Porównanie

Wobec braku uwag dotyczących produktu podobnego, motywy 14 i 15 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.


(14)

Wobec braku uwag dotyczących porównania motyw 31 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych dotyczący porównania zostaje potwierdzony. 4. Margines dumpingu

D. DUMPING

1. Wartość normalna

(9)

Wobec braku uwag dotyczących metodologii stosowanej do ustalenia wartości normalnej motywy 16–26 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

(15)

W świetle powyższego ostateczny średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następujący:

Firma Margines dumpingu

(10)

W następstwie uwag otrzymanych odnośnie do ustalania zysku, jak opisano w motywach 27 i 28, oraz dalszej weryfikacji na miejscu metodologia została skorygowana. W szczególności stwierdzono, że zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo powiązane Delta EMD Australia Pty Ltd nie mógł stanowić podstawy badań, ponieważ nie odnosił się do produktu objętego postępowaniem. W przypadku USA zauważono, że marża zysku może pozostawać pod wpływem innych czynników. W tych warunkach stwierdzono, że bardziej odpowiednie będzie oparcie marży zysku na danych dotyczących kraju, którego dotyczy postępowanie, w szczególności zastosowanie obowiązującej w OD w Republice Południowej Afryki komercyjnej stopy procentowej dla pożyczek długoterminowych, wynoszącej 10,75 %. W razie braku innych wiarygodnych danych dotyczących marży zysku, jaka może zostać osiągnięta dla produktu objętego postępowaniem, metoda ta została uznana za tradycyjną, zasadną i najbardziej odpowiednią w rozumieniu art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Ponadto wspomniana marża znajduje się na tym samym poziomie co zysk ustalony w Indiach dla produktu podobnego.

Delta E.M.D. (Pty) Ltd.

17,1 %

(16)

Wobec braku innych uwag dotyczących ogólnokrajowego marginesu dumpingu, mającego zastosowanie do wszystkich innych eksporterów w Republice Południowej Afryki, metodologia stosowana do ustalenia ogólnokrajowego marginesu dumpingu, opisana w motywie 34 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, zostaje potwierdzona.

E. SZKODA

1. Produkcja wspólnotowa i przemysł wspólnotowy

(17)

Wobec braku uwag dotyczących produkcji wspólnotowej i przemysłu wspólnotowego motywy 35–38 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają potwierdzone. 2. Konsumpcja we Wspólnocie

(11)

Po ujawnieniu tymczasowych ustaleń producent eksportujący złożył wniosek o dokonanie kilku dostosowań dotyczących kosztów składających się na wartość normalną, w szczególności kosztów przetwarzania odpadów, ceny zakupu surowców oraz części kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych (SG&A) zgłoszonych przez tę grupę. Żaden z tych wniosków nie został uznany za uzasadniony, ponieważ niemożliwe było ich zweryfikowanie bądź pozostawały w sprzeczności z rachunkowością.

(18)

Wobec braku uwag dotyczących konsumpcji we Wspólnocie motywy 39 i 40 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają potwierdzone. 3. Przywóz do Wspólnoty z kraju, którego dotyczy postępowanie

(19)

Wobec braku uwag dotyczących przywozu do Wspólnoty z kraju, którego dotyczy postępowanie, motywy 41–46 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone. 4. Sytuacja przemysłu wspólnotowego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 34 z 200813.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L69 - 13 z 200813.3.2008

  Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące postępowania sądowego przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L69 - 10 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

 • Dz. U. L69 - 8 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2008 z dnia 12 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.