Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2008-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 8

W ten sposób przyczyną spadku wielkości sprzedaży mógł być spadek popytu. Pomimo że jeden z głównych użytkowników rzeczywiście przeniósł część swojej produkcji do ChRL w 2005 r. oraz 2006 r., i równolegle nastąpił spadek wielkości sprzedaży przez przemysł wspólnotowy dla tego użytkownika w OD, stanowił on jedynie niewielką część spadku całkowitego w OD. Ponadto wielkość sprzedaży przez przemysł wspólnotowy dla tego użytkownika w OD pozostała na tym samym poziomie, co dwa lata wcześniej – w 2004 r., a wzrosła w 2005 r., kiedy rozpoczął się offshoring, podczas gdy całkowita sprzedaż przemysłu wspólnotowego we WE spadła znacznie o 61 punktów procentowych od 2004 r. do OD (39 punktów procentowych w 2005 r. i 22 w OD). Dlatego argument ten został odrzucony. Wobec braku nowych informacji lub argumentów w tym względzie motyw 87 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostaje niniejszym potwierdzony.


(32)

(26)

Niektóre strony twierdziły, że spadek sprzedaży krajowej podczas OD, odnotowany przez przemysł wspólnotowy, spowodowany był faktem, że przemysł wspólnotowy koncentrował się na rynku eksportowym. Twierdzenie to musiało zostać odrzucone, ponieważ ustalono, że nawet jeżeli wielkość wywozu dokonywanego przez przemysł wspólnotowy wzrosła o 9 % podczas całego okresu badanego (od 2002 r. do OD), wyniki eksportowe nie mogły przyczynić się w żadnym wypadku do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy, jak wyjaśniono powyżej. Po pierwsze, zgodnie z tymczasowymi ustaleniami, sprzedaż na wywóz dokonywana przez przemysł wspólnotowy w okresie badanym była opłacalna. Ponadto

(33)

(27)

L 69/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2008

Wzrost cen surowców

(34)

(41)

Wspomniany producent eksportujący twierdził, że ze względu na jego przewagę konkurencyjną, związaną z lokalizacją w pobliżu kopalni manganu, oraz korzystne warunki umowne z dostawcą będącym powiązanym przedsiębiorstwem nie miał on żadnych trudności z przystosowaniem się do wzrostu cen surowców. Argument ten został odrzucony jako nieistotny dla badania związku przyczynowego. Ustalono bowiem, że pomimo swojej przewagi konkurencyjnej producent eksportujący dokonywał sprzedaży po cenach dumpingowych. Wobec braku nowych informacji lub argumentów w tym względzie motywy 88–90 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone. Ogólnoświatowa nadwyżka EDM

Wobec braku uwag w tym zakresie motywy 93 i 94 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone. Szkoda powstała z winy własnej

(42)

(35)

Przedsiębiorstwo Delta twierdziło, że szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy powstała z winy własnej na skutek decyzji restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa Tosoh oraz inwestycji, które doprowadziły do spadku zatrudnienia i rentowności. W rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych ustalono, że spadek zatrudnienia spowodowany był głównie restrukturyzacją przedsiębiorstwa Tosoh. Zarzut, że spadek rentowności nastąpił na skutek inwestycji, musi jednak zostać odrzucony. Po pierwsze, większość działań restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych Tosoh miała miejsce w 2004 r., który odznaczał się pozytywnymi wynikami w zakresie rentowności i dobrym zwrotem z inwestycji. Wynikiem tych inwestycji było znaczne obniżenie przez Tosoh jednostkowych kosztów produkcji. Pomimo tych wysiłków Tosoh nie zdołał jednak skorzystać w następnych latach z dokonanych inwestycji. Z powodu wzrastającego dumpingowego przywozu z Republiki Południowej Afryki dokonywanego po cenach niższych niż koszty produkcji, Tosoh odnotował spadek rentowności, zwrotu z inwestycji i przepływów pieniężnych, osiągający ujemne poziomy, jak ustalono w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych. Przedsiębiorstwo Delta twierdziło ponadto, że szkoda dotycząca zysku powstała z winy własnej na skutek decyzji w zakresie zarządzania, podejmowanych przez przemysł wspólnotowy i przewidujących „niezwykle długie okresy odroczenia płatności dla klientów” oraz „zbyt wysokie prowizje dla jego przedstawicieli”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 34 z 200813.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L69 - 13 z 200813.3.2008

  Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące postępowania sądowego przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L69 - 10 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

 • Dz. U. L69 - 8 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2008 z dnia 12 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.