Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2008-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1

Strona 1 z 8
13.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3) B. DALSZE POSTĘPOWANIE


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

Po nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz elektrolitycznych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki wszystkie zainteresowane strony zostały powiadomione o faktach i wnioskach, na których oparte były środki tymczasowe. Stronom tym umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej. Niektóre z zainteresowanych stron przekazały uwagi na piśmie. Na wniosek jednej ze stron umożliwiono jej także wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Po wprowadzeniu środków tymczasowych przeprowadzono wizytę weryfikacyjną na terenie przedsiębiorstwa Delta EMD Australia Pty Ltd. w celu zweryfikowania ich zysków na rynku krajowym. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały uwzględnione, a w stosownych przypadkach ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 1066/2007 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz elektrolitycznych dwutlenków manganu („EDM”) (tj. dwutlenków manganu wytwarzanych w procesie elektrolitycznym), niepoddanych obróbce cieplnej po zakończeniu procesu elektrolitycznego, objętych kodem CN 2820 10 00 (kod TARIC 2820 10 00 10) i pochodzących z Republiki Południowej Afryki.

1. Produkt objęty postępowaniem

(6)

(2)

Jak stwierdzono w motywie 8 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2006 r. („okres objęty dochodzeniem” albo „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 243 z 18.9.2007, s. 7.

Jeden z użytkowników twierdził, że ponieważ EDM do baterii węglowo-cynkowych nie może być używany w bateriach alkalicznych, EDM do baterii alkalicznych i EDM do baterii węglowo-cynkowych nie mogą być używane zamiennie i w związku z tym nie są jednym produktem. Należy przypomnieć, że w odróżnieniu od naturalnych dwutlenków manganu, chemicznych dwutlenków manganu albo poddanych obróbce cieplnej elektrolitycznych dwutlenków manganu, EDM do baterii węglowo-cynkowych i EDM do baterii alkalicznych mają takie same podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne. Chociaż nie są one stosowane zamiennie w produkcji baterii alkalicznych, oba używane są w tych samych zasadniczych celach, tj. w wytwarzaniu baterii o ogniwach suchych. Dlatego argument ten musiał zostać odrzucony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 34 z 200813.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L69 - 13 z 200813.3.2008

  Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące postępowania sądowego przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L69 - 10 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

 • Dz. U. L69 - 8 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2008 z dnia 12 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.