Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

Data ogłoszenia:2008-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 10

Strona 1 z 2
L 69/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 127 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Aby uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji wśród producentów i zapewnić jednolitość i skuteczność wszelkich podejmowanych działań, należy określić warunki i procedury uznawania organizacji producentów w sektorze jedwabników stosowane w całej Wspólnocie; organizacje producentów muszą przestrzegać wspomnianych warunków i procedur, aby kwalifikować się do uznawania przez państwa członkowskie.

(8)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 707/76 z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie uznawania grup producentów skupiających hodowców jedwabników (2) ma zostać uchylone z dniem 1 kwietnia 2008 r. na mocy art. 201 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Niektóre warunki i zobowiązania określone w rozporządzeniu (EWG) nr 707/76 nie zostały włączone do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Aby umożliwić kontynuację właściwego funkcjonowania sektora jedwabników oraz w interesie jasności i racjonalizacji, należy przyjąć nowe rozporządzenie określające wspomniane warunki i zobowiązania oraz obecne przepisy wykonawcze określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 822/76 z dnia 7 kwietnia 1976 r. w sprawie warunków i procedur uznawania grup producentów skupiających hodowców jedwabników (3). Należy zatem uchylić rozporządzenie (EWG) nr 822/76. Nowe rozporządzenie powinno obowiązywać od daty uchylenia rozporządzenia (EWG) nr 707/76. Artykuł 122 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje uznawanie w sektorze jedwabników organizacji producentów, które dążą do określonego celu, który może w szczególności odnosić się do koncentracji podaży i do wprowadzania do obrotu produktów ich członków, wspólnego dostosowania produkcji do wymagań rynku i ulepszenia produktu, wspierania racjonalizacji i mechanizacji produkcji.

Uznawanie organizacji producentów powinno być powiązane z przedstawieniem dowodów na prowadzenie działalności gospodarczej o odpowiedniej skali związanej z produkcją i wprowadzaniem do obrotu w sektorze jedwabników, przy czym należy umożliwić odstępstwa dla regionów o niewielkiej produkcji. Jednak w związku z tym, że liczba producentów w sektorze jedwabników znacząco zmniejszyła się w ciągu ostatnich lat, należy istotnie obniżyć próg minimalnej liczby producentów wymaganej do utworzenia uznanej organizacji producentów, określony w rozporządzeniu (EWG) nr 822/76.

(2)

(9)

Przepisy odnoszące się do procedury udzielania i wycofywania uznania powinny zostać rozszerzone o przepisy określające informacje, które należy dostarczyć przy składaniu wniosku.

(3)

(10)

W celu informowania państw członkowskich i zainteresowanych stron na początku każdego roku należy opublikować wykaz grup producentów, które zostały uznane w poprzednim roku i tych, których uznanie zostało wycofane w tym samym okresie.

(4)

(11)

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie uznają organizacje producentów skupiające hodowców jedwabników, które:

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 84 z 31.3.1976, s. 1. (3) Dz.U. L 94 z 9.4.1976, s. 19.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 34 z 200813.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L69 - 13 z 200813.3.2008

  Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące postępowania sądowego przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L69 - 8 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2008 z dnia 12 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 1 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.