Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 34

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2008-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 34

L 69/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2 (2008/219/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 Protokołu nr 2 do wymienionej Umowy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

środki kompensacji cen w związku z faktem, iż krajowe ceny niektórych produktów podstawowych w Szwajcarii okazały się niższe niż krajowe wspólnotowe ceny tych produktów.

(5)

Ze względu na spodziewaną dalszą niestabilność rynku partnerzy będą wzajemnie przekazywać sobie informacje co dwa miesiące, a w przypadku zasygnalizowania znaczących różnic może nastąpić zmiana niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W celu realizacji postanowień Protokołu nr 2 do Umowy Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla Umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen. Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) Protokołu nr 2. Sytuacja na rynku zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich lat, wprowadzono bowiem na granicy europejskiej

Artykuł 1 Tabela III i tabela IV lit. b) Protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

(2)

(3)

(4)

Jacques DE WATTEVILLE

Przewodniczący

13.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/35

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne w WE i w Szwajcarii

Artykuł 3 ust. 3 Artykuł 4 ust. 1 stosowany po stronie stosowany po stronie WE Szwajcarii Różnica między ceną Różnica między ceną referencyjną w Szwajcarii referencyjną w Szwajcarii i w WE i w WE EUR/100 kg netto CHF/100 kg netto

Surowiec rolny

Krajowa cena referencyjna w Szwajcarii CHF/100 kg netto

Krajowa cena referencyjna w WE CHF/100 kg netto

Pszenica zwyczajna Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Masło Cukier biały Jaja (1)

59,71 71,05 59,15 52,65 37,94 104,00 582,00 447,10 922,00 — 255,00 42,00 390,00

44,14 68,55 40,61 52,65 37,94 68,55 651,20 610,44 690,12 — 205,50 23,80 160,00

15,55 2,50 18,54 0,00 0,00 35,45 0,00 0,00 231,90 — 49,50 18,20 230,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32 83,20 0,00 — 0,00 0,00 0,00

Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny (2)

(1) Uzyskano na podstawie cen ciekłych jaj ptasich, niebędących w skorupkach, pomnożonych przez współczynnik 0,85. (2) Ceny dla tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.”.

L 69/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2008

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

Artykuł 3 ust. 2 zastosowany po stronie Artykuł 4 ust. 2 stosowany po stronie WE Szwajcarii Stosowana kwota podstawowa Stosowana kwota podstawowa EUR/100 kg netto CHF/100 kg netto

Surowiec rolny

Pszenica zwyczajna Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Masło Cukier biały Jaja Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny

13,20 2,00 15,60 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 197,00 0,00 34,00 15,00 196,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,42 (1) 97,78 (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Wsparcie wywozu w formie kompensacji cen podlega art. 11 Porozumienia WTO.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 13 z 200813.3.2008

  Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące postępowania sądowego przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L69 - 10 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

 • Dz. U. L69 - 8 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2008 z dnia 12 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 1 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.