Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 925)

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 13

Strona 1 z 2
14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 925)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2008/221/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) środki w zakresie zdrowotności roślin mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Dla celów kontroli finansowej tych działań zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty do urzędowego programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na 2008 r., przedstawionego w części A załącznika.

(1)

Warunki uprawy we francuskich departamentach zamorskich wymagają szczególnych działań dotyczących uprawy zbóż. Do działań tych należą kosztowne środki w zakresie zdrowotności roślin.

(2)

Decyzja Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (2) określa środki kwalifikujące się do wspólnotowego finansowania w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze.

Wkład finansowy jest ograniczony do wysokości 60 % wydatków kwalifikowalnych, przedstawionych w części B załącznika, przy czym maksymalna kwota wynosi 282 000 EUR (bez VAT).

Artykuł 2 1. Zaliczka w wysokości 100 000 EUR zostanie wypłacona w terminie 60 dni po otrzymaniu przedłożonego przez Francję wniosku o płatność.

2. Pozostała kwota wkładu finansowego podlega wypłacie pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawozdania z realizacji programu w formie elektronicznej do dnia 15 marca 2009 r.

(3)

Władze Francji przedłożyły Komisji program na rok 2008 określający środki w zakresie zdrowotności roślin we francuskich departamentach zamorskich. Program ten określa cele do osiągnięcia, spodziewane wyniki, środki, które zostaną podjęte, ich czas trwania i koszt w celu otrzymania ewentualnego wkładu finansowego Wspólnoty. Środki określone w tym programie spełniają wymogi decyzji 2007/609/WE.

Sprawozdanie to zawiera:

a) zwięzłą techniczną ocenę całości programu, w tym stopnia osiągnięcia fizycznych i jakościowych celów oraz osiągniętego postępu, oraz ocenę natychmiastowych rezultatów fitosanitarnych i ekonomicznych; oraz

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1).

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 11). (2) Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 20.

L 70/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 24 z 200814.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L70 - 23 z 200814.3.2008

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L70 - 22 z 200814.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/223/WPZiB z dnia 13 marca 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 932) (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 887)

 • Dz. U. L70 - 7 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw i sprzedaży bezpośredniej mleka

 • Dz. U. L70 - 6 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L70 - 5 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L70 - 3 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L70 - 1 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.