Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 932) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 17

Strona 1 z 2
14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 932)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/222/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

planu wykazuje, że zapewnia on wystarczające gwarancje w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do miodu w tym kraju trzecim. Ponadto wizyta kontrolna w Brazylii ujawniła, że właściwy organ poczynił istotne postępy w realizacji wszechstronnego planu w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do miodu i że ten kraj trzeci spełnia obecnie wymogi wspólnotowe dotyczące miodu. W związku z powyższym miód powinien zostać włączony do wykazu dotyczącego Brazylii w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Należy zatem 2004/432/WE. odpowiednio zmienić decyzję

W dyrektywie 96/23/WE ustanowiono środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Na mocy dyrektywy 96/23/WE ujęcie danego kraju i zachowanie go w wykazach krajów trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez kraje trzecie, których to dotyczy, planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości i substancji, o których mowa w tej dyrektywie. W decyzji Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (2) wymieniono te kraje trzecie, które przedłożyły plany w zakresie kontroli pozostałości, określające gwarancje oferowane przez nie zgodnie z wymogami tej dyrektywy. Brazylia przedłożyła Komisji nowy plan w zakresie kontroli pozostałości dotyczący miodu. Ocena tego

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/432/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, s. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/105/WE (Dz.U. L 38 z 13.2.2008, s. 9).

L 70/18

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Kod ISO2

Kraj

Bydło

Owce/kozy

Trzoda chlewna Konie Drób Akwakultura Mleko Jaja Króliki

Zwierzęta łowne

Miód

PL

Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka

AD X X X (2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Andora (1) X X

X

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AL

Albania

AN

Antyle Holenderskie

AR

Argentyna

X

X X

X X

AU

Australia

X

BA

Bośnia i Hercegowina

BD

Bangladesz

BR

Brazylia

X

X X

BW X (3) X X X X X (4) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Botswana

X X

BY

Białoruś

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BZ

Belize

CA

Kanada

X

X X

X X

X X X X

X X

X X X X

CH

Szwajcaria

X

CL

Chile

X

CN

Chiny

CO

Kolumbia

CU

Kuba

X

EC

Ekwador

ET X

Etiopia

X

FK

Falklandy

X

14.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 24 z 200814.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L70 - 23 z 200814.3.2008

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L70 - 22 z 200814.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/223/WPZiB z dnia 13 marca 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L70 - 13 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 925)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 887)

 • Dz. U. L70 - 7 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw i sprzedaży bezpośredniej mleka

 • Dz. U. L70 - 6 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L70 - 5 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L70 - 3 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L70 - 1 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.