Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw i sprzedaży bezpośredniej mleka

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 7

14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 228/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw i sprzedaży bezpośredniej mleka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 24, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 (2), które ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003, ustanawia minimalną częstotliwość kontroli przeprowadzanych w odniesieniu do dostaw i sprzedaży bezpośredniej. Kontrole te mają być ujęte w ogólnym planie kontroli sporządzonym na podstawie analizy ryzyka. Bułgaria i Rumunia stosują po raz pierwszy system opłat wyrównawczych w okresie dwunastomiesięcznym 2007/2008. Aby ułatwić im stosowanie nowego systemu, wymienione państwa członkowskie powinny mieć możliwość zmniejszenia częstotliwości kontroli w odniesieniu do dostaw przez okres przejściowy jednego roku. Doświadczenie pokazuje, że w tych państwach członkowskich liczba producentów posiadających jedną lub dwie krowy jest nadal znacząca, w szczególności w sprzedaży bezpośredniej. Utrzymanie takiej samej częstotliwości kontroli w odniesieniu do tych producentów stanowi nieproporcjonalnie duże obciążenie administracyjne i może prowadzić do tego, że kontrole nie będą koncentrować się na działaniach o wyższym ryzyku. Należy zatem zmniejszyć częstotliwość kontroli w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej małych producentów, produkujących mniej niż 5 000 kg ekwiwalentu mleka. Aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie mniej obciążającej sytuacji wynikającej ze zmienionej częstotliwości kontroli oraz uwzględniając, że zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 kontrole przeprowadza się częściowo w trakcie danego


okresu dwunastomiesięcznego oraz częściowo po tym okresie, zmianę częstotliwości kontroli należy zastosować dla okresu dwunastomiesięcznego 2007/2008, tzn. okresu rozpoczynającego się dnia 1 kwietnia 2007 r. a kończącego się dnia 30 marca 2008 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 595/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(5)

(6)

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 22 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) 2 % producentów w okresie dwunastomiesięcznym 2007/2008 i w kolejnych okresach dwunastomiesięcznych, z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii, gdzie co najmniej 1 % producentów jest kontrolowanych w okresie dwunastomiesięcznym 2007/2008;”; 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kontrole określone w art. 21 ust. 2 obejmują co najmniej: a) 5 % producentów; lub b) następujące dwie grupy:

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 123. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1186/2007 (Dz.U. L 265 z 11.10.2007, s. 22). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 52).

(i) 1 % producentów, których indywidualna ilość referencyjna dla sprzedaży bezpośredniej wynosi mniej niż 5 000 kg, i których zadeklarowana sprzedaż bezpośrednia w danym okresie dwunastomiesięcznym jest mniejsza niż 5 000 kg mleka lub jego ekwiwalentu; (ii) 5 % producentów, którzy nie spełniają warunków ustanowionych w ppkt (i).”.

L 70/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 24 z 200814.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L70 - 23 z 200814.3.2008

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L70 - 22 z 200814.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/223/WPZiB z dnia 13 marca 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 932) (1)

 • Dz. U. L70 - 13 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 925)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 887)

 • Dz. U. L70 - 6 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L70 - 5 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L70 - 3 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L70 - 1 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.