Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (1)

Data ogłoszenia:2008-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 17

Strona 1 z 2
15.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/17

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

doradczy, który mógłby odgrywać czynną rolę w nadzorowaniu wprowadzania w życie kodeksu postępowania w całym europejskim systemie statystycznym. W zaleceniu z dnia 25 maja 2005 r. Komisja stwierdziła, że zamierza rozważyć zaproponowanie utworzenia takiego zewnętrznego organu doradczego.


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

W dniu 8 listopada 2005 r. Rada stwierdziła, że nowy organ doradczy wysokiego szczebla zwiększyłby niezależność, rzetelność i odpowiedzialność Komisji (Eurostatu), a także – w kontekście wzajemnej oceny wprowadzania w życie kodeksu postępowania – europejskiego systemu statystycznego. Rada zaleciła, by organ tworzyła mała grupa niezależnych osób wyznaczonych na podstawie ich kompetencji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Potrzeba ustanowienia europejskich standardów niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych sprawiła, że na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2005 r. Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2) jednogłośnie zatwierdził Kodeks postępowania w statystyce europejskiej (zwany dalej „kodeksem postępowania”) przedstawiony w zaleceniu Komisji z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.

Organ ten powinien skupiać członków o uzupełniających się kompetencjach i doświadczeniu, wywodzących się np. ze środowiska akademickiego oraz posiadających krajowe lub międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie statystyki.

(6)

Organ powinien sporządzić dla Komisji (Eurostatu) ocenę wprowadzania w życie kodeksu postępowania, która byłaby analogiczna do wzajemnej oceny krajowych urzędów statystycznych.

(2)

Kodeks postępowania ma dwa cele: z jednej strony zwiększenie zaufania do organów statystycznych poprzez zaproponowanie pewnych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, a z drugiej strony poprawienie jakości danych statystycznych opracowywanych przez te organy.

(7)

W odpowiednich przypadkach należy zachęcać do dialogu na temat kodeksu postępowania z Komitetem ds. Programu Statystycznego i z Europejskim Komitetem Doradczym ds. Statystyki utworzonym na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia … (3), a także z zainteresowanymi organami państw członkowskich.

(3)

W komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych Komisja stwierdziła, że pomocny byłby zewnętrzny organ

(8)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r. (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

W związku z powyższym należy ustanowić radę konsultacyjną oraz określić jej zadania i strukturę bez uszczerbku dla art. 5 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

(3) Zob. s. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 73/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2008

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Członkowie rady konsultacyjnej

Artykuł 1 Rada konsultacyjna Niniejszym zostaje utworzona Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką (zwana dalej „radą”). Celem rady jest zapewnianie niezależnego przeglądu europejskiego systemu statystycznego w odniesieniu do wprowadzania w życie Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej (zwanego dalej „kodeksem postępowania”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 36 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 58 z 28.2.2006)

 • Dz. U. L73 - 35 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (  Dz.U. L 3 z 5.1.2005)

 • Dz. U. L73 - 34 z 200815.3.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA-BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau UE RSB GWINEA-BISSAU

 • Dz. U. L73 - 32 z 200815.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 956) (1)

 • Dz. U. L73 - 31 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 29 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 27 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 26 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 24 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L73 - 22 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 20 z 200815.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a odpowiednio rządem Gruzji, Republiką Libańską, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L73 - 13 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (1)

 • Dz. U. L73 - 10 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2008 r.

 • Dz. U. L73 - 6 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L73 - 5 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L73 - 3 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L73 - 1 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.