Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a odpowiednio rządem Gruzji, Republiką Libańską, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 20

L 73/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a odpowiednio rządem Gruzji, Republiką Libańską, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2008/224/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

Republika Bułgarii i Rumunia podpisały z Republiką Libańską dwustronną umowę dotyczącą usług lotniczych odpowiednio dnia 17 lutego 1967 r. i dnia 25 lutego 1967 r.

(4)

Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (3) podpisano w Bejrucie dnia 7 lipca 2006 r.

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Republika Bułgarii podpisała z Republiką Malediwów dwustronną umowę dotyczącą usług lotniczych w Malé dnia 13 sierpnia 2006 r.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (4) podpisano w Brukseli dnia 21 września 2006 r.

(1)

Republika Bułgarii i Rumunia podpisały z Gruzją dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych odpowiednio dnia 19 stycznia 1995 r. i dnia 26 marca 1996 r.

Republika Bułgarii i Rumunia podpisały z Republiką Mołdowy dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych odpowiednio dnia 17 kwietnia 1996 r. i dnia 28 czerwca 1993 r.

(2)

Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych (2) podpisano w Brukseli dnia 3 maja 2006 r.

(8)

Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (5) podpisano w Brukseli dnia 11 kwietnia 2006 r.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 24.

(3) Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 17. (4) Dz.U. L 286 z 17.10.2006, s. 20. (5) Dz.U. L 126 z 13.5.2006, s. 24.

15.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/21

(9)

Republika Bułgarii i Rumunia podpisały z Republiką Singapuru dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych odpowiednio dnia 28 listopada 1969 r. i dnia 11 stycznia 1978 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się następujące protokoły:

(10)

Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (1) podpisano w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r.

— Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych, — Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych, — Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych, — Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych, — Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych,

(11)

Rumunia podpisała dwustronną umowę dotyczącą usług lotniczych ze Wschodnią Republiką Urugwaju w Bukareszcie dnia 31 maja 1996 r.

(12)

Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (2) podpisano w Montevideo dnia 3 listopada 2006 r.

(13)

Traktat o przystąpieniu z 2005 r. został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

— Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych. Teksty protokołów zostają dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do dokonania w imieniu Wspólnoty zawiadomienia przewidzianego w art. 3 każdego z tych protokołów.

(14)

W celu uwzględnienia przystąpienia tych dwóch nowych państw członkowskich niezbędne są protokoły zmieniające załączniki I i II do każdej z wymienionych wyżej umów pomiędzy Wspólnotą Europejską a odpowiednimi państwami.

(15)

Negocjacje opierają się na mandacie negocjacyjnym udzielonym Komisji przez Radę dnia 5 czerwca 2003 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2008 r. W imieniu Rady

(16)

W związku z tym należy zawrzeć protokoły w imieniu Wspólnoty,

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 243 z 6.9.2006, s. 22. (2) Dz.U. L 330 z 28.11.2006, s. 19.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 36 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 58 z 28.2.2006)

 • Dz. U. L73 - 35 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (  Dz.U. L 3 z 5.1.2005)

 • Dz. U. L73 - 34 z 200815.3.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA-BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau UE RSB GWINEA-BISSAU

 • Dz. U. L73 - 32 z 200815.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 956) (1)

 • Dz. U. L73 - 31 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 29 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 27 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 26 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 24 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L73 - 22 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 17 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (1)

 • Dz. U. L73 - 13 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (1)

 • Dz. U. L73 - 10 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2008 r.

 • Dz. U. L73 - 6 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L73 - 5 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L73 - 3 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L73 - 1 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.