Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 74 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (1)

Data ogłoszenia:2008-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 74 POZ 1

Strona 1 z 157
15.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (2), w szczególności jej art. 70 lit. d) i e), uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (3), w szczególności jej art. 79 lit. f) i g),

(4)

i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych.

(3)

Aby zwiększyć wygodę korzystania z CPV, należy sprawić, aby był on w mniejszym stopniu nakierowany na materiały, a w większym stopniu na produkty. Z tego też względu należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały, należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło Wspólny Słownik Zamówień (CPV), jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody

Racjonalizacja hierarchicznej struktury CPV poprzez połączenie i rozdystrybuowanie działów zawierających niewielką liczbę kodów, które częściowo powinny być rozpatrywane wspólnie, jak również działów, które mogłyby powodować niejasności, powinna zostać dokonana w taki sposób, aby uprościć korzystanie z nomenklatury dzięki jej bardziej spójnej i jednolitej prezentacji.

(2)

(5)

Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe.

(1) Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 (Dz.U. L 329 z 17.12.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107). (3) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/97/WE.

(6)

Należy całkowicie zmienić strukturę słownika uzupełniającego w celu utworzenia logicznej struktury obejmującej sekcje podzielone na grupy, które będą stosowane jako

L 74/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2) 3) skreśla się załącznik II;

15.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 74 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.