Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 78 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Europejskiego Funduszu Rozwoju

Data ogłoszenia:2008-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 78 POZ 35

Strona 1 z 5
19.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/35

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Europejskiego Funduszu Rozwoju (2008/215/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

skich ze Wspólnotą Europejską (4) („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”), uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną następnie w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. („umowa o partnerstwie AKP-WE”), uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (2) („umowa wewnętrzna”), w szczególności jej art. 8 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE (3) („rozporządzenie wykonawcze do 10. EFR”), uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor-

Artykuł 1 Niniejszym przyjęty zostaje regulamin Komitetu Europejskiego Funduszu Rozwoju, w brzmieniu określonym w załączniku. Artykuł 2 Do czasu wejścia w życie umowy wewnętrznej regulamin Komitetu Europejskiego Funduszu Rozwoju ma zastosowanie wyłącznie do potrzeb w zakresie programowania i powiązanych z nimi procedur podejmowania decyzji, o których mowa w tytułach II i III rozporządzenia wykonawczego do 10. EFR, a w przypadku krajów i terytoriów zamorskich – w art. 20 i 24 decyzji o stowarzyszeniu zamorskim. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32. (3) Dz.U. L 152 z 13.6.2007, s. 1.

(4) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. Decyzja zmienioną decyzją 2007/ 249/WE (Dz.U. L 109 z 26.4.2007, s. 33).

L 78/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK REGULAMIN KOMITETU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

19.3.2008

Artykuł 1 Skład Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju („Komitet”) tworzą delegacje państw członkowskich („delegacje”), a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji. W pracach Komitetu udział bierze przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady. Artykuł 2 Odsyłanie spraw do Komitetu 1. Odesłanie sprawy do Komitetu następuje w trybie i w przypadkach określonych w rozporządzeniu wykonawczym do 10. EFR oraz, w odpowiednich przypadkach, w decyzji o stowarzyszeniu zamorskim. W odniesieniu do obowiązków powierzonych Komitetowi na mocy decyzji o stowarzyszeniu zamorskim Komitet określany jest jako „Komitet EFR-KTZ”. 2. a) Poza przypadkami odesłania, o których mowa w ust. 1: na każdym posiedzeniu Komisja przedkłada Komitetowi wykaz decyzji podjętych w okresie poprzedzającym posiedzenie na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 rozporządzenia wykonawczego do 10. EFR; Komitet jest informowany najszybciej jak to możliwe o opóźnieniach lub trudnościach w realizacji rocznych programów działania, specjalnych programów wsparcia oraz środków specjalnych, które to opóźnienia lub trudności mogą prowadzić do powstania znaczących dodatkowych zobowiązań lub istotnych zmian mogących wiązać się z obowiązkiem odesłania sprawy do Komitetu na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego do 10.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 78 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 1 z 200819.3.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 215/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.