Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 14/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

Data ogłoszenia:2008-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 1

11.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 14/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

dzania, państwa członkowskie stosujące analizę ryzyka zgodnie z prawem wspólnotowym powinny mieć możliwość stosowania minimalnego wskaźnika kontroli na poziomie krajowym, a nie na poziomie urzędu celnego wyjścia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 386/90,

Od chwili wejścia w życie rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 (1) wiele państw członkowskich zreorganizowało swoje służby celne, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia liczby urzędów celnych. Wprowadzenie obsługi celnych procedur wywozowych drogą elektroniczną wraz z kontrolami prowadzonymi w sposób scentralizowany zmniejszyło znaczenie określania wskaźników kontroli w zależności od urzędu celnego wyjścia. Ponadto stosowanie technik zarządzania ryzykiem, w tym analizy ryzyka, powinno doprowadzić do rozłożenia kontroli fizycznych pomiędzy wszystkich eksporterów. Jednakże wymóg ustalenia minimalnego wskaźnika na poziomie urzędu celnego wyjścia uniemożliwia skupienie kontroli na sektorach lub eksporterach wymagających przeprowadzenia kontroli w pierwszej kolejności. Dlatego też dla zapewnienia skuteczności i uproszczenia oraz zgodnie z zasadą podziału zarzą-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 386/90 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jeżeli państwo członkowskie stosuje ustęp drugi, może również wybrać możliwość stosowania 5-procentowego wskaźnika ustalonego dla całego jego terytorium zamiast 5-procentowego wskaźnika ustalonego dla danego urzędu celnego. Państwo członkowskie informuje Komisję o swoim zamiarze rozpoczęcia stosowania niniejszego akapitu lub zaprzestania jego stosowania.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 42 z 16.2.1990, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 163/94 (Dz.U. L 24 z 29.1.1994, str. 2).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 15 z 200811.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowego rodzaju żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6)

 • Dz. U. L8 - 13 z 200811.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 stycznia 2008 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Greckiej w sprawie etykietowania wyrobów piekarniczych z mrożonego ciasta (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6750)

 • Dz. U. L8 - 12 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Finlandii

 • Dz. U. L8 - 11 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 10 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Belgii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 9 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 8 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L8 - 7 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L8 - 5 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L8 - 3 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 2 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w zakresie uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.