Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 stycznia 2008 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Greckiej w sprawie etykietowania wyrobów piekarniczych z mrożonego ciasta (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6750)

Data ogłoszenia:2008-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 13

Strona 1 z 2
11.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 stycznia 2008 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Greckiej w sprawie etykietowania wyrobów piekarniczych z mrożonego ciasta (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6750)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2008/35/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

podawanie szczegółowych danych odnoszących się do źródła lub pochodzenia środka spożywczego jest obowiązkowe tylko w przypadku, gdy zaniechanie podania takich danych może w istotnym stopniu wprowadzać konsumenta w błąd co do prawdziwego źródła lub pochodzenia środka spożywczego (art. 3 ust. 1 pkt 8).


uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 19 ust. 20,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 19 akapit 2 dyrektywy 2000/13/WE w dniu 15 maja 2007 r. władze Grecji zgłosiły Komisji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących obowiązkowego etykietowania wyrobów piekarniczych z mrożonego ciasta.

(2)

Zgodnie ze zgłoszonym projektem na etykiecie wyrobów piekarniczych z mrożonego ciasta powinna znajdować się informacja o dacie produkcji i pochodzeniu mrożonego ciasta.

Obowiązek podawania na etykiecie kraju pochodzenia mrożonego ciasta byłby dodatkowym obciążeniem dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, które produkują chleb z ciasta z innego państwa członkowskiego UE; obowiązek taki stanowi zatem potencjalną barierę dla swobodnego przepływu towarów i zagraża sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku. W art. 18 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE wymienia się przypadki, w których można zaakceptować niezharmonizowane przepisy krajowe regulujące etykietowanie i prezentację określonych środków spożywczych lub ogólnie środków spożywczych. Oprócz przypadków związanych z ochroną zdrowia publicznego, środki takie są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są uzasadnione zapobieganiem nadużyciom finansowym lub ochroną własności przemysłowej i handlowej, oznaczeń pochodzenia, zarejestrowanych nazw pochodzenia i zapobieganiem nieuczciwej konkurencji.

(3)

Zgodnie z art. 19 akapit 2 dyrektywy 2000/13/WE Komisja zasięgnęła opinii państw członkowskich w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(6)

(4)

Dyrektywa 2001/13/WE zawiera przepisy dotyczące podawania na etykiecie informacji o pochodzeniu środków spożywczych (art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8) oraz rodzajów oznaczeń daty odnośnie do środków spożywczych (art. 9 ust. 5). Zgodnie z tymi przepisami

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/68/WE (Dz.U. L 310 z 28.11.2007, str. 11).

Uzasadnienie zgłoszenia wystosowanego przez Grecję odnosi się do względów higienicznych, a zatem do ochrony zdrowia publicznego. W zgłoszeniu wystosowanym przez Grecję nie uwzględnia się faktu ustanowienia podstawy wspólnych przepisów w zakresie higieny środków spożywczych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2). W zgłoszeniu wystosowanym przez Grecję nie podaje się żadnych dowodów na to, że zgłoszone środki są niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony zdrowia publicznego.

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.

L 8/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.1.2008

(7)

Zgodnie z art. 9 ust. 5 tiret 5 dyrektywy 2000/13/WE nie wymaga się wskazania daty minimalnej trwałości w przypadku wyrobów piekarniczych lub cukierniczych, z zastrzeżeniem przepisów wspólnotowych nakładających obowiązek innego rodzaju oznaczenia daty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 15 z 200811.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowego rodzaju żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6)

 • Dz. U. L8 - 12 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Finlandii

 • Dz. U. L8 - 11 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 10 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Belgii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 9 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 8 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L8 - 7 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L8 - 5 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L8 - 3 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 2 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w zakresie uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin

 • Dz. U. L8 - 1 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 14/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.