Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowego rodzaju żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6)

Data ogłoszenia:2008-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 15

11.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2008 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowego rodzaju żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2008/36/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(9) (1)

W opinii tej panel stwierdził, że nie ma żadnych powodów, aby sądzić, iż wprowadzenie napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli zwiększy ryzyko nadmiernego spożycia fitosteroli.

(8)

Na podstawie oceny naukowej ustalono, że napoje ryżowe z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli odpowiadają kryteriom określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

W dniu 12 października 2004 r. przedsiębiorstwo Teriaka Ltd Paulig Group skierowało wniosek do właściwych władz Finlandii o wprowadzenie na rynek napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli jako nowej żywności lub nowych składników żywności. W dniu 12 stycznia 2005 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Finlandii wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że spożycie napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Dnia 31 stycznia 2005 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. W związku z tym w dniu 28 października 2005 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 15 lutego 2006 r. EFSA przyjął „Opinię panelu naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii, wydaną na wniosek Komisji, dotyczącą napojów ryżowych z dodatkiem fitosteroli jako nowej żywności”.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli (2) zapewnia konsumentowi konieczne informacje, których znajomość umożliwia zapobieganie nadmiernemu spożyciu dodatkowych fitosteroli.

(2)

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Napoje ryżowe z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli określonych w załączniku mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie jako nowa żywność.

(5)

Artykuł 2 1. Prezentacja napojów ryżowych wymienionych w art. 1 powinna umożliwiać podzielenie ich w łatwy sposób na porcje zawierające maksymalnie 3 g dodatku fitosteroli/fitostanoli (w przypadku jednej porcji na dzień) lub maksymalnie 1 g (w przypadku trzech porcji na dzień).

(6)

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

2. Ilość fitosteroli/fitostanoli dodana do pojemnika z napojami ryżowymi nie powinna przekroczyć 3 g.

(2) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 44.

L 8/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.1.2008

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Teriaka Ltd, Siirakuja 3, 01490 Vantaa, Finlandia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

11.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/17

ZAŁĄCZNIK Specyfikacja dotycząca fitosteroli i fitostanoli dodawanych do napojów ryżowych Definicja Fitosterole i fitostanole to sterole i stanole pochodzące z wyciągów roślin. Mogą one występować w formie wolnych steroli i stanoli lub w postaci zestryfikowanej przez spożywcze kwasy tłuszczowe. Skład (z GC-FID lub podobna metoda): < 80 % β-sitosterolu < 15 % β-sitostanolu < 40 % kampesterolu < 5 % kampestanolu < 30 % stigmasterolu < 3 % brasikasterolu < 3 % innych steroli/stanoli Stopień skażenia/czystości (GC-FID lub podobna metoda) Fitosterole i fitostanole będące wyciągiem ze źródeł innych niż olej roślinny stosowany do celów spożywczych muszą być wolne od substancji zanieczyszczających, wskazany jest stopień czystości przekraczający 99 %.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 8 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 13 z 200811.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 stycznia 2008 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Greckiej w sprawie etykietowania wyrobów piekarniczych z mrożonego ciasta (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6750)

 • Dz. U. L8 - 12 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Finlandii

 • Dz. U. L8 - 11 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 10 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Belgii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 9 z 200811.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L8 - 8 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L8 - 7 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L8 - 5 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L8 - 3 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 2 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w zakresie uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin

 • Dz. U. L8 - 1 z 200811.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 14/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.