Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Albanią oraz uchylająca decyzję 2006/54/WE

Data ogłoszenia:2008-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 1

Strona 1 z 14
19.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Albanią oraz uchylająca decyzję 2006/54/WE (2008/210/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W dniu 30 stycznia 2006 r. Rada przyjęła drugie partnerstwo europejskie z Albanią (2).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), ze zmianami, a w szczególności jego art. 2,

(4)

W komunikacie Komisji dotyczącym strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2006–2007 wskazano, że partnerstwa zostaną zaktualizowane po koniec 2007 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rada Europejska obradująca w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstwa europejskiego jako środka urzeczywistnienia perspektywy integracji z UE, przed którą stoją kraje Bałkanów Zachodnich.

W dniu 17 lipca 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 (3) ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA), aktualizujący ramy prawne pomocy finansowej dla krajów znajdujących się w okresie przedakcesyjnym.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada podejmuje decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwie, jak również wszelkich dalszych dostosowań. Rozporządzenie to stanowi również, że kontrolę postępów w osiąganiu celów określonych w partnerstwie europejskim zapewnia się za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów.

(6)

Właściwe jest zatem przyjęcie zmienionego partnerstwa europejskiego, uaktualniającego obecne partnerstwo, w celu określenia nowych priorytetów dalszych prac, na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z 2007 r. z postępów Albanii w przygotowaniach do dalszej integracji z Unią Europejską.

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 7).

(2) Decyzja Rady 2006/54/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią oraz uchylająca decyzję 2004/519/WE (Dz.U. L 35 z 7.2.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

L 80/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2008

(7)

Aby przygotować się do dalszej integracji z Unią Europejską, właściwe organy w Albanii powinny opracować plan określający harmonogram oraz konkretne środki, jakie zamierzają podjąć, aby zrealizować cele priorytetowe niniejszego partnerstwa europejskiego. Należy zatem uchylić decyzję 2006/54/WE,

stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności przedstawianych przez Komisję rocznych sprawozdań z postępów. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2006/54/WE.

(8)

Artykuł 4

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie europejskim z Albanią określone są w załączniku. Artykuł 2 Realizacja partnerstwa europejskiego monitorowana jest za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL Przewodniczący

19.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK PARTNERSTWO EUROPEJSKIE – ALBANIA – 2007 R.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L80 - 46 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią, w tym Kosowem o statusie określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz uchylająca decyzję 2006/56/WE

  • Dz. U. L80 - 32 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2006/57/WE

  • Dz. U. L80 - 18 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Bośnią i Hercegowiną oraz uchylająca decyzję 2006/55/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.