Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2006/57/WE

Data ogłoszenia:2008-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 32

Strona 1 z 12
L 80/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r.

19.3.2008

w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2006/57/WE (2008/212/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

W dniu 30 stycznia 2006 r., na podstawie wniosku Komisji z listopada 2005 r., Rada przyjęła drugą wersję partnerstwa dla członkostwa z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (2).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), ze zmianami, w szczególności jego art. 2,

(6)

W komunikacie Komisji „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w okresie 2006–2007” zapisano, że partnerstwa zostaną poddane przeglądowi pod koniec 2007 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

W dniu 17 lipca 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 (3) ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA), aktualizujący ramy prawne pomocy finansowej dla krajów dążących do przystąpienia.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Właściwe jest zatem przyjęcie partnerstwa dla członkostwa, uaktualniającego obecne partnerstwo, w celu określenia nowych priorytetów w dalszych pracach, na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii z 2007 r. w przygotowaniach do dalszej integracji z Unią Europejską.

(1)

Rada Europejska obradująca w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstw jako środka urzeczywistnienia europejskiej perspektywy, przed jaką stoją kraje Bałkanów Zachodnich.

(8)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada podejmuje decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwie, jak również wszelkich dalszych dostosowań. Rozporządzenie to stanowi również, że kontrolę postępów w osiąganiu celów określonych w partnerstwach zapewnia się w oparciu o mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, zwłaszcza poprzez roczne sprawozdania z postępów.

W celu dalszego przygotowania do integracji z Unią Europejską od właściwych władz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki realizacji celów priorytetowych zawartych w partnerstwie dla członkostwa.

(9)

Należy zatem uchylić decyzję 2006/57/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(3)

Rada Europejska na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2005 r. przyznała Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii status kraju kandydującego. W związku z tym przedłożono wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 533/ 2004 dotyczącego zmiany nazwy partnerstwa z tym krajem z „partnerstwa europejskiego” na „partnerstwo dla członkostwa”.

Zasady, priorytety i warunki partnerstwa dla członkostwa zawartego z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii określone są w załączniku.

(2) Decyzja Rady 2006/57/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE (Dz.U. L 35 z 7.2.2006, s. 57). (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 7).

19.3.2008

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 80/33

Realizacja partnerstwa dla członkostwa jest analizowana za pośrednictwem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności za pomocą przedstawianych przez Komisję rocznych sprawozdań z postępów. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2006/57/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L80 - 46 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią, w tym Kosowem o statusie określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz uchylająca decyzję 2006/56/WE

  • Dz. U. L80 - 18 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Bośnią i Hercegowiną oraz uchylająca decyzję 2006/55/WE

  • Dz. U. L80 - 1 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Albanią oraz uchylająca decyzję 2006/54/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.