Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią, w tym Kosowem o statusie określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz uchylająca decyzję 2006/56/WE

Data ogłoszenia:2008-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 46

Strona 1 z 20
L 80/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r.

19.3.2008

w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią, w tym Kosowem o statusie określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz uchylająca decyzję 2006/56/WE (2008/213/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

W komunikacie Komisji dotyczącym strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2006–2007 wskazano, że partnerstwa zostaną zaktualizowane pod koniec 2007 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), ze zmianami, a w szczególności jego art. 2,

(5)

W dniu 17 lipca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 (3) ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA), aktualizujące ramy prawne pomocy finansowej dla krajów znajdujących się w okresie przedakcesyjnym.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska obradująca w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka urzeczywistnienia perspektyw integracji z UE, do której dążą kraje Bałkanów Zachodnich.

Właściwe jest zatem przyjęcie zmienionego partnerstwa europejskiego, aktualizującego obecne partnerstwo, w celu sformułowania uaktualnionych priorytetów dla dalszych prac na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z postępów w przygotowaniach Serbii oraz Kosowa, którego status określa rezolucja RB ONZ nr 1244, do dalszej integracji z Unią Europejską, sporządzonym w 2007 r.

(7)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada podejmuje decyzje w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwie, jak również wszelkich dalszych dostosowań. Rozporządzenie to stanowi również, że kontrolę postępów w osiąganiu celów określonych w partnerstwie europejskim zapewnia się za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów.

W celu przygotowania się do dalszej integracji z Unią Europejską właściwe władze Serbii oraz Kosowa, o statusie określonym rezolucją RB ONZ nr 1244, powinny opracować plan, określający harmonogram oraz konkretne środki, jakie mają służyć osiągnięciu celów priorytetowych niniejszego Partnerstwa europejskiego.

(8)

Należy zatem uchylić decyzję 2006/56/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (3)

W dniu 30 stycznia 2006 r. Rada przyjęła drugie partnerstwo europejskie z Serbią, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji RB ONZ nr 1244 (2). Artykuł 1

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 7). (2) Decyzja Rady 2006/56/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE (Dz.U. L 35 z 7.2.2006, s. 32). Decyzja zmieniona decyzją 2007/49/WE (Dz.U. L 20 z 27.1.2007, s. 16).

Zasady, priorytety i warunki partnerstwa europejskiego z Serbią, w tym Kosowem o statusie określonym rezolucją RB ONZ nr 1244, są przedstawione w załącznikach 2 i 3.

(3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

19.3.2008

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 80/47

Realizacja partnerstwa europejskiego podlega kontroli z wykorzystaniem mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów przedstawianych przez Komisję. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2006/56/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 80 POZ 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L80 - 32 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2006/57/WE

  • Dz. U. L80 - 18 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Bośnią i Hercegowiną oraz uchylająca decyzję 2006/55/WE

  • Dz. U. L80 - 1 z 200819.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Albanią oraz uchylająca decyzję 2006/54/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.