Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 82 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

Data ogłoszenia:2008-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 82 POZ 1

Strona 1 z 5
25.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 27,

Od dnia 1 stycznia 2006 r. państwa członkowskie mają ponadto przekazywać drogą elektroniczną wszelką korespondencję dotyczącą wspomnianych zgłoszeń. System bezpiecznej poczty elektronicznej Infrastruktura klucza publicznego (PKI) (3), poddany testom w Komisji, osiągnął pełną operacyjność. Dlatego też od dnia 1 lipca 2008 r. państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do przekazywania Komisji wszelkiej korespondencji związanej ze zgłoszeniem w ten właśnie sposób.

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Komisji i danego państwa członkowskiego, możliwe powinno być korzystanie z innego kanału komunikacji niż internetowy formularz zgłoszeniowy czy system bezpiecznej poczty elektronicznej.

(1)

Aby ułatwić i przyspieszyć składanie przez państwa członkowskie zgłoszeń pomocy państwa oraz ich ocenę przez Komisję, zaleca się powszechne korzystanie z już działających systemów elektronicznych.

(5)

(2)

Od dnia 1 stycznia 2006 r. państwa członkowskie mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących pomocy państwa także drogą elektroniczną. Internetowa aplikacja Interaktywne zgłoszenia dotyczące pomocy państwa (SANI) (2) jest w pełni operacyjna i przyczyniła się do usprawnienia procedur. Dlatego też od dnia 1 lipca 2008 r. elektroniczne przesyłanie zgłoszeń powinno stać się obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Szczegółowe informacje dotyczące internetowej aplikacji są opublikowane w obwieszczeniu Komisji „Szczegóły uzgodnień na temat elektronicznego przesyłania zgłoszeń dotyczących pomocy państwa, w tym adresów, wraz z uzgodnieniami dotyczącymi ochrony tajnych informacji” (Dz.U. C 237 z 27.9.2005, s. 3).

Państwa członkowskie powinny zostać wezwane do dobrowolnego przedłożenia oddzielnej wersji zgłoszenia, nieopatrzonej klauzulą poufności lub jakiejkolwiek korespondencji związanej ze zgłoszeniem, jeśli dokumenty te zawierają informacje poufne. Powinno to skrócić procedury i ułatwić Komisji rozpatrywanie wniosków o udostępnienie dokumentacji. Państwo członkowskie powinno uzasadnić opatrzenie informacji klauzulą poufności. Przedłożenie oddzielnej nieopatrzonej klauzulą poufności wersji zgłoszenia lub wszelkiej korespondencji z nim związanej nie narusza prawa Komisji do oceny poufnego charakteru przekazanych informacji.

(3) Szczegółowe informacje są opublikowane w obwieszczeniu Komisji „Szczegóły uzgodnień na temat elektronicznego przesyłania zgłoszeń dotyczących pomocy państwa, w tym adresów, wraz z uzgodnieniami dotyczącymi ochrony tajnych informacji”.

L 82/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

25.3.2008

W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie pomocy państwa na terenie Wspólnoty państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do podawania numeru referencyjnego pomocy państwa przydzielanego programowi pomocy przez Komisję w każdym przypadku udzielenia pomocy beneficjentowi końcowemu, z wyjątkiem pomocy udzielonej w ramach środków fiskalnych. Z tego samego powodu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy o zobowiązanie do opublikowania w Internecie pełnego tekstu ostatecznych wersji programów pomocy zatwierdzonych przez Komisję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 82 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.