Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 35

26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/264/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

stopnia wspomagają samowygaszenie papierosa dzięki ograniczeniu dostępu tlenu do palącego się miejsca. Zmniejszona skłonność papierosów do zapłonu ogranicza zatem źródło i ryzyko pożarów.


uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 2001/95/WE stanowi, że normy europejskie ustanawiane są przez europejskie organy normalizacyjne. Normy te powinny stanowić gwarancję, że produkty spełniają ogólne wymagania bezpieczeństwa przewidziane w dyrektywie.

(1)

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące papierosów opracowane zostaną na podstawie przepisów art. 4 dyrektywy 2001/95/WE, tak aby wezwać organy normalizacyjne do opracowania normy dotyczącej zmniejszonej skłonności papierosów do zapłonu, zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (3), oraz opublikować odniesienia do przyjętej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organy normalizacyjne powinny odpowiednio uwzględnić normę ASTM E2187-04.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt jest uważany za bezpieczny pod względem zagrożenia oraz rodzajów zagrożeń określonych w odpowiednich normach krajowych, jeżeli spełnia wymagania określone w dobrowolnych normach krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich.

(6)

Po publikacji normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej uznaje się, że papierosy produkowane zgodnie z nią spełniają ogólne wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego objętych normą.

(3)

Papierosy są z natury rzeczy niebezpiecznymi produktami, gdyż wytwarzają żar oraz zawierają materiał palny, który od momentu zapalenia pali się na całej długości papierosa. Palące się papierosy, pozostawione niedbale i bez nadzoru, powodują ryzyko pożaru, z którym wiążą się wypadki śmiertelne, obrażenia ciała oraz szkody materialne. Tego rodzaju wypadki były przedmiotem obserwacji – każdego roku powodują szacunkowo minimum 1 000 wypadków śmiertelnych na terenie Wspólnoty (2).

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(4)

Stworzono rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie spalaniu się papierosów na całej ich długości, jeśli nie są aktywnie palone. W przypadku papierosów dostępnych w ogólnej sprzedaży bibułka zawiera pasemka o szerokości około 6 mm i długości od około 20 do 30 mm. Takie „zapory” przynajmniej do pewnego

Artykuł 1 Cel Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie wymagań, na podstawie których Komisja wzywa odpowiednie organy normalizacyjne do opracowania odpowiedniej normy dotyczącej zmniejszenia skłonności papierosów do zapłonu. Skłonność papierosów do zapłonu powinna zostać zmniejszona w celu zminimalizowania występowania pożarów, z którymi wiążą się wypadki śmiertelne, obrażenia ciała oraz szkody materialne.

(3) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 81).

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. (2) Konsorcjum ASPECT, Tytoń czy Zdrowie w Unii Europejskiej. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (Tabacco or Health in the European Union. Past, present and future), Komisja Europejska, 2004 (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ Documents/tobacco_exs_en.pdf).

L 83/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

Artykuł 2 Definicja Do celów niniejszej decyzji papieros o zmniejszonej skłonności do zapłonu będzie oznaczać papierosa, który w przypadku braku aktywnego palenia samoczynnie gaśnie, zanim spali się na całej swojej długości. Artykuł 3 Wymagania Do celów art. 4 dyrektywy 2001/95/WE wymaganie w zakresie bezpieczeństwa jest następujące: nie więcej niż 25 % z danej partii próbek papierosów poddanych badaniom spala się na całej długości.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 46 z 200826.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (  Dz.U. L 314 z 30.11.2005; wersja sprostowana w  Dz.U. L 317 z 3.12.2005)

 • Dz. U. L83 - 40 z 200826.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 39 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady 2008/266/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 37 z 200826.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin

 • Dz. U. L83 - 7 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038) (1)

 • Dz. U. L83 - 5 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 3 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 1 z 200826.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2008 z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.