Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 37

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 37

26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/37

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2008 KOMITETU MIESZANEGO UE–SZWAJCARIA UTWORZONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ, WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ DOTYCZĄCEJ WŁĄCZENIA KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ WE WPROWADZANIE W ŻYCIE, STOSOWANIE I ROZWÓJ DOROBKU SCHENGEN z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin (2008/265/WE)

KOMITET MIESZANY,


— na szczeblu wyższych urzędników i ministrów:

uwzględniając Protokół (1) między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (dalej zwane odpowiednio „protokołem” i „umową”), a w szczególności art. 3 i 4 protokołu, mając na uwadze, że po podpisaniu protokołu liczba przedstawicieli w Komitecie Mieszanym powołanym na mocy umowy ma zostać zwiększona o przedstawiciela Księstwa Liechtensteinu, co ma znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie wewnętrznym Komitetu Mieszanego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

w pierwszych sześciu miesiącach roku: delegacja reprezentująca członka Rady sprawującego Prezydencję;

w kolejnych sześciu miesiącach roku: na przemian delegacja reprezentująca rząd Szwajcarii (dalej zwana »delegacją szwajcarską«) i delegacja reprezentująca rząd Liechtensteinu (dalej zwana »delegacją Liechtensteinu«).

Artykuł 1 Do regulaminu wewnętrznego Komitetu Mieszanego przyjętego jego decyzją nr 1/2004 z dnia 26 października 2004 r. (2) wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Komitet Mieszany składa się z przedstawicieli rządu Konfederacji Szwajcarskiej (dalej zwanej »Szwajcarią«) i Księstwa Liechtensteinu (dalej zwanego »Liechtenstein«), członków Rady Unii Europejskiej (dalej zwanej »Radą«) i Komisji Wspólnot Europejskich (dalej zwanej »Komisją«). Komitetowi przewodniczy: — na szczeblu ekspertów: delegacja reprezentująca członka Rady sprawującego jej Prezydencję,

(1) Dokument Rady 16462/06 jest dostępny pod adresem http://register.consilium.europa.eu (2) Dz.U. C 308 z 14.12.2004, s. 2.

Delegacja reprezentująca członka Rady sprawującego Prezydencję może scedować przewodniczenie Komitetowi Mieszanemu na delegację reprezentującą członka Rady, który sprawować będzie kolejną Prezydencję. Zarówno delegacja szwajcarska, jak i delegacja Liechtensteinu mogą scedować przewodniczenie posiedzeniu Komitetu Mieszanego zebranego na poziomie wyższych urzędników i ministrów na inną delegację przygotowaną do sprawowania tej funkcji.”;

2) w art. 4 dodaje się następujący akapit:

„Jeżeli, w przypadku przewidzianym w art. 5 ust. 4 protokołu, delegacja Liechtensteinu uzna, że treść aktu lub środek może mieć wpływ na zasady demokracji bezpośredniej, posiedzenie Komitetu Mieszanego na poziomie ministerialnym zwoływane jest przez Liechtenstein lub na jego wniosek w terminie trzech tygodni. Komitet Mieszany analizuje szczegółowo wszystkie sposoby przedłużenia stosowania protokołu, w szczególności wszystkie alternatywne rozwiązania zaproponowane przez delegację Liechtensteinu. Jeżeli po dogłębnym przeanalizowaniu w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 protokołu, Komitet Mieszany nie przyjmie takich rozwiązań, wygaśnięcie protokołu staje się skuteczne trzy miesiące po upływie tego okresu.”;

3) w art. 5 ust. 1 i 2 po wyrażeniu „przedstawiciele Szwajcarii” dodaje się „i Liechtensteinu”;

L 83/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

4) w art. 6 ust. po słowie „Szwajcaria” dodaje się „i Liechtenstein”; 5) artykuł 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia dokonane przez przewodniczącego zgodnie z niniejszym regulaminem wewnętrznym kierowane są do szwajcarskiej misji przy Wspólnotach Europejskich, jak również do misji Liechtensteinu przy Unii Europejskiej, przedstawicielstw państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji.”; 6) artykuł 13 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 13 Jeżeli Komitet Mieszany został powiadomiony zgodnie z art. 7 ust. 4 umowy lub art. 5 ust. 4 protokołu, każda decyzja Komitetu Mieszanego o przedłużeniu stosowania umowy lub protokołu wymaga jednomyślności.

Jeżeli wygaśnięcie umowy lub protokołu wynika z nieprzyjęcia aktu lub środka, który nie ma zastosowania do Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa, ich odpowiedni przedstawiciele nie mogą sprzeciwić się jednomyślnej decyzji.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szwajcaria i Liechtenstein są odpowiedzialne za jej publikację w swoich krajach. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2008 r. W imieniu Komitetu Mieszanego

D. MATE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 46 z 200826.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (  Dz.U. L 314 z 30.11.2005; wersja sprostowana w  Dz.U. L 317 z 3.12.2005)

 • Dz. U. L83 - 40 z 200826.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 39 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady 2008/266/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 35 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L83 - 7 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038) (1)

 • Dz. U. L83 - 5 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 3 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 1 z 200826.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2008 z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.