Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 40

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 40

Strona 1 z 6
L 83/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CZADU, zwana dalej „państwem przyjmującym”, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — rezolucję 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 września 2007 r.; — wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (1) (EUFOR Tchad/RCA); — fakt, że niniejsza umowa nie wpływa na prawa ani obowiązki Stron wynikające z umów międzynarodowych i innych instrumentów międzynarodowych ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Zakres stosowania i definicje 1. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się do sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej oraz do ich personelu.

c) „dowódca sił UE” oznacza dowódcę obszaru działań;

2. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się wyłącznie na terytorium państwa przyjmującego.

d) „sztab wojskowy UE” oznacza sztab wojskowy oraz jego oddziały, niezależnie od ich umiejscowienia, podlegające dowódcom wojskowym UE sprawującym dowództwo lub kontrolę wojskową nad operacją;

3.

Do celów niniejszej umowy:

e) „kontyngenty narodowe” oznaczają jednostki i oddziały należące do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych państw biorących udział w operacji;

a) „siły działające pod przywództwem Unii Europejskiej (EUFOR)” oznaczają sztab wojskowy UE oraz kontyngenty narodowe biorące udział w operacji, ich wyposażenie oraz środki transportu;

b) „operacja” oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wsparcie misji wojskowej w ramach mandatu wynikającego z rezolucji 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 września 2007 r.;

(1) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.

f) „personel EUFOR-u” oznacza członków personelu cywilnego i wojskowego przydzielonego EUFOR-owi, jak również personel rozlokowany w celu przygotowania operacji oraz personel pełniący misję z ramienia państwa wysyłającego lub instytucji UE w ramach operacji, który, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, znajduje się na terytorium państwa przyjmującego, z wyjątkiem personelu lokalnego oraz personelu zatrudnionego przez międzynarodowych dostawców sprzętu i usług;

26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/41

g) „personel lokalny” oznacza członków personelu będących obywatelami państwa przyjmującego lub mających w nim stałe miejsce pobytu;

podczas wjazdu, wyjazdu lub pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

h) „obiekty” oznacza wszelkie pomieszczenia, kwatery oraz tereny niezbędne EUFOR-owi i jego personelowi;

2. Członkowie personelu EUFOR-u nie podlegają przepisom państwa przyjmującego w zakresie rejestracji i kontroli cudzoziemców, jednak nie uzyskują oni prawa pobytu ani stałego zamieszkania na terytorium państwa przyjmującego.

i) „państwo wysyłające” oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUFOR-u.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne 1. EUFOR i jego personel przestrzegają praw i przepisów państwa przyjmującego i powstrzymują się od wszelkich działań lub działalności niezgodnych z celami operacji.

3. Państwo przyjmujące otrzymuje tytułem informacji wykaz zasobów i środków transportu EUFOR-u służących wsparciu operacji, gdy zasoby te lub środki transportu wjeżdżają na terytorium państwa przyjmującego, znajdują się w tranzycie przez nie lub z niego wyjeżdżają. EUFOR nie podlega jednak obowiązkowi przedłożenia innych dokumentów celnych ani też kontrolom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 46 z 200826.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (  Dz.U. L 314 z 30.11.2005; wersja sprostowana w  Dz.U. L 317 z 3.12.2005)

 • Dz. U. L83 - 39 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady 2008/266/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 37 z 200826.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin

 • Dz. U. L83 - 35 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L83 - 7 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038) (1)

 • Dz. U. L83 - 5 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 3 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 1 z 200826.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2008 z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.