Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 46

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (  Dz.U. L 314 z 30.11.2005; wersja sprostowana w  Dz.U. L 317 z 3.12.2005)

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 46

L 83/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314 z dnia 30 listopada 2005 r.; wersja sprostowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 317 z dnia 3 grudnia 2005 r.) Strona 29, tytuł: zamiast: „Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82”, „Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82”.


powinno być:

Strona 30, art. 1 ust. 1: zamiast: powinno być: „1. „1. Ustanawia się wspólną organizację rynków chmielu, (…)”, Ustanawia się wspólną organizację rynku chmielu, (…)”.

Strona 30, art. 2 lit. c): zamiast: powinno być: „c) „mączka chmielowa z wyższą zawartością lupuliny” oznacza (…)”, „c) „mączka chmielowa z podwyższoną zawartością lupuliny” oznacza (…)”.

Strona 31, art. 4 ust. 1: zamiast: „1. Produkty, o których mowa w art. 1, pochodzące ze zbiorów lub uzyskane we Wspólnocie, podlegają procedurze certyfikacji.”, „1. Produkty, o których mowa w art. 1, pochodzące ze zbiorów lub wytworzone we Wspólnocie, podlegają procedurze certyfikacji.”.

powinno być:

Strona 31, art. 4 ust. 2: zamiast: „2. Świadectwo może zostać wydane wyłącznie dla produktów spełniających minimalne wymagania jakościowe obowiązujące na danym etapie wprowadzania do obrotu. W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z wyższą zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może zostać wydane wyłącznie pod warunkiem, że zawartość kwasu alfa w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości chmielu, z którego zostały one wytworzone.”, „2. Certyfikat może zostać wydany wyłącznie dla produktów spełniających minimalne wymagania jakościowe obowiązujące na danym etapie wprowadzania do obrotu. W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z podwyższoną zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych certyfikat może zostać wydany wyłącznie pod warunkiem, że zawartość alfa-kwasów w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, z którego zostały one wytworzone.”.

powinno być:

Strona 31, art. 4 ust. 3 zdanie wprowadzające: zamiast: powinno być: „3. „3. Świadectwo zawiera co najmniej następujące informacje:”, Certyfikat zawiera co najmniej następujące informacje:”.

26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/47

Strona 31, art. 5 ust. 1: zamiast: „1. Produkty, o których mowa w art. 1, można wprowadzać do obrotu lub wywozić tylko wtedy, gdy wydane zostanie świadectwo, o którym mowa w art. 4. W przypadku produktów przywożonych, o których mowa w art. 1, zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, uważane jest za równoważne świadectwu.”, powinno być: „1. Produkty, o których mowa w art. 1, można wprowadzać do obrotu lub wywozić tylko wtedy, gdy wydany zostanie certyfikat, o którym mowa w art. 4. W przypadku produktów przywożonych, o których mowa w art. 1, świadectwo, o którym mowa w art. 9 ust. 2, uważane jest za równoważne certyfikatowi.”. Strona 31, art. 5 ust. 2 akapit drugi lit. a): zamiast: „a) nie mogą zagrażać normalnemu wprowadzaniu do obrotu produktów, dla których zostało wydane świadectwo;”, „a) nie mogą zagrażać normalnemu wprowadzaniu do obrotu produktów, dla których został wydany certyfikat;”.

powinno być:

Strona 32, art. 9 ust. 2: zamiast: „2. Produkty, o których mowa w art. 1 uważa się za spełniające wymagania, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, jeżeli dołączone jest do nich zaświadczenie wystawione przez władze kraju pochodzenia i jest ono uznane za równoważne świadectwu określonemu w art. 4. W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z wyższą zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może zostać wydane wyłącznie pod warunkiem, że zawartość kwasu alfa w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości chmielu, z którego zostały one wytworzone. Równoważność z zaświadczeniami stwierdza się zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2.”, powinno być: „2. Produkty, o których mowa w art. 1, uważa się za spełniające wymagania, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli dołączone jest do nich świadectwo wystawione przez władze kraju pochodzenia i jest ono uznane za równoważne certyfikatowi, o którym mowa w art. 4. W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z podwyższoną zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może być uznane za równoważne z certyfikatem, jeśli zawartość alfa-kwasów w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, z którego zostały one wytworzone. Równoważność tych świadectw jest weryfikowana zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 40 z 200826.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 39 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady 2008/266/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 37 z 200826.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin

 • Dz. U. L83 - 35 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L83 - 7 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038) (1)

 • Dz. U. L83 - 5 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 3 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 1 z 200826.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2008 z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.