Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 5

26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/5

DECYZJA RADY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2008/262/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38,

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2).

a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Irlandii zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3),

(6) (1)

W dniu 27 lutego 2006 r. Rada upoważniła Prezydencję, wspieraną przez Komisję, do podjęcia rokowań z Księstwem Liechtensteinu i Konfederacją Szwajcarską w sprawie protokołu o przystąpieniu Liechtensteinu do Umowy z dnia 26 października 2004 r. między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwane dalej odpowiednio „protokołem” oraz „umową”). Rokowania te zostały zakończone, a protokół został podpisany dnia 21 czerwca 2006 r. w Brukseli.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Protokół powinien zostać podpisany, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Artykuł 1 Z zastrzeżeniem zawarcia protokołu w późniejszym terminie, niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz powiązanych z nim dokumentów.

(3)

Protokół przewiduje tymczasowe stosowanie niektórych jego postanowień. Postanowienia te powinny być tymczasowo stosowane w oczekiwaniu na wejście w życie protokołu.

(4)

W przypadku przepisów rozwijających dorobek Schengen, wchodzących w zakres tytułu VI Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, celowe jest, aby od momentu podpisania protokołu w stosunkach z Liechtensteinem stosowana była odpowiednio decyzja Rady 1999/437/WE (1).

Teksty protokołu oraz powiązanych z nim dokumentów zostają dołączone do niniejszej decyzji (4).

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20. (4) Dokument Rady 16462/06 jest http://register.consilium.europa.eu

(1) Decyzja z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

dostępny

pod

adresem:

L 83/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja ma zastosowanie do obszarów objętych przepisami wymienionymi w art. 2 ust. 1 i 2 protokołu oraz ich rozwinięcia w zakresie, w jakim podstawę prawną tych przepisów stanowi Traktat o Unii Europejskiej lub w jakim taką podstawę stwierdzono na mocy decyzji Rady 1999/436/WE (1).

Artykuł 4 Zgodnie z art. 9 ust. 2 protokołu od momentu podpisania protokołu do czasu jego wejścia w życie tymczasowo stosuje się art. 1, 4 oraz art. 5 ust. 2 lit. a) zdanie pierwsze protokołu, a także tymczasowo stosuje się prawa i obowiązki określone w art. 3 ust. 1–4 oraz w art. 4, 5 i 6 umowy.

Artykuł 3 Przepisy art. 1–4 decyzji 1999/437/WE stosuje się odpowiednio do włączenia Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2008 r. W imieniu Rady

D. MATE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 46 z 200826.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (  Dz.U. L 314 z 30.11.2005; wersja sprostowana w  Dz.U. L 317 z 3.12.2005)

 • Dz. U. L83 - 40 z 200826.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 39 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady 2008/266/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 37 z 200826.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin

 • Dz. U. L83 - 35 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L83 - 7 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038) (1)

 • Dz. U. L83 - 3 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 1 z 200826.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2008 z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.