Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 7

Strona 1 z 32
26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/7

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2007 r. dotycząca pomocy państwa C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) przyznanej przez Austrię na rzecz BAWAG-PSK (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3038)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/263/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

austriackie udzieliły 16 czerwca 2006 r.

odpowiedzi


pismem

z

dnia

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W dniach 27 czerwca i 4 grudnia 2006 r. odbyły się narady przedstawicieli władz austriackich i BAWAG-PSK. W związku z tymi spotkaniami Austria w pismach z dnia 18 lipca i 21 września 2006 r. udzieliła dodatkowych informacji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1),

(4)

Komisja powiadomiła Austrię pismem z dnia 22 listopada 2006 r. o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wraz z opublikowaniem tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Żadne uwagi nie wpłynęły.

I. PROCEDURA (1)

Po ukazaniu się doniesień prasowych na temat kłopotów finansowych banku Bank für Arbeit und Wirtschaft und österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (zwanego dalej „BAWAG-PSK”) Komisja w dniu 5 maja 2006 r. zwróciła się do Austrii z prośbą o przekazanie informacji. Tego samego dnia Komisja otrzymała pismo od władz austriackich z informacją o przyznaniu gwarancji rządowych dla BAWAG-PSK.

(6)

Na wezwanie Komisji Austria przekazała dalsze informacje w pismach z dnia 31 grudnia 2006 r. i 31 stycznia 2007 r.

(7) (2)

Pismem z dnia 30 maja 2006 r. Komisja zwróciła się do Austrii o przekazanie dodatkowych informacji. Władze

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. C 232 z 30.12.2006, str. 11.

W dniach 28 lutego, 30 marca, 25 kwietnia i 8 maja 2007 r. odbyły się spotkania przedstawicieli władz austriackich, BAWAG-PSK i Cerberus, w wyniku których Austria w pismach z dnia 28 marca, 19 kwietnia, 4, 21 i 31 maja oraz 13 czerwca 2007 r. przedstawiła dodatkowe informacje.

(3) Patrz: przypis 2.

L 83/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

II. KONTEKST

(12)

BAWAG-PSK

(8)

BAWAG-PSK jest czwartym pod względem wielkości bankiem Austrii. Jako nienotowana na giełdzie bankowa i inwestycyjna grupa kapitałowa, BAWAG-PSK prowadzi działalność we wszystkich sektorach usług finansowych w Austrii i za granicą. Posiada on największą, centralnie zarządzaną krajową sieć oddziałów (dokładnie 157 filii BAWAG i 1 300 filii pocztowych), 1,2 mln klientów indywidualnych oraz ponad 60 000 klientów biznesowych. W dniu 31 grudnia 2005 r. suma bilansowa wynosiła 53 mld EUR, z czego około 18 mld EUR stanowiły wkłady oszczędnościowe na rachunkach. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze wskaźniki BAWAG-PSK w okresie 2004–2006:

Tabela 1

Wynik działalności operacyjnej (w mln EUR)

W dniu 1 sierpnia 2005 r. (umowa o podziale i przejęciu) BAWAG dokonał wyodrębnienia całego zakresu działalności bankowej, przenosząc ją do nowo powstałej spółki BAWAG-PSK. Spółka przenosząca, BAWAG, została następnie przemianowana na AVB. Pozostałe w AVB (poprzednio BAWAG) składniki majątkowe wraz z papierami wartościowymi stanowią zasadniczo 100 % udział w BAWAG-PSK. Po stronie pasywów w bilansie AVB pozostała część zobowiązań BAWAG wobec instytucji kredytowych, wynosząca […] (*) mld EUR oraz część kapitału własnego BAWAG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 83 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 46 z 200826.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (  Dz.U. L 314 z 30.11.2005; wersja sprostowana w  Dz.U. L 317 z 3.12.2005)

 • Dz. U. L83 - 40 z 200826.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 39 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady 2008/266/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Czadu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Czadu

 • Dz. U. L83 - 37 z 200826.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca jego regulamin

 • Dz. U. L83 - 35 z 200826.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia w europejskich normach dotyczących papierosów wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L83 - 5 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 3 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L83 - 1 z 200826.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2008 z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.