Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 84 POZ 393

Tytuł:

Sprostowanie do Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowanych) (EBC/2007/9) (  Dz.U. L 341 z 27.12.2007)

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 84 POZ 393

26.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/393

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowanych)

(EBC/2007/9) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 27 grudnia 2007 r.)

Strona 178, załącznik III, część 14, tablica 1 otrzymuje brzmienie:

L 84/394

„A. Instytucje krajowe

Instytucje niemonetarne — Razem Pozostali rezydenci Gospodarstwa domowe i instytucje Przedsiębior- niekomercyjstwa (S.11) ne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14 + S.15)


B. Instytucje pozostałych uczestniczących państw członkowskich Instytucje niemonetarne — Razem Pozostali rezydenci Gospodarstwa domowe i instytucje Przedsiębior- niekomercyjstwa (S.11) ne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14 + S.15)

C. Reszta świata Razem

Razem

MIF

Instytucje rządowe i samo- Razem rządowe

Pozostałe instytucje posrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe (S.123 + S.124)

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (S.125)

Razem

MIF

Instytucje rządowe i samo- Razem rządowe

Pozostałe instytucje posrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe (S.123 + S.124)

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (S.125)

NieuczestniStany czące Zjedno- Japonia państwa czone członkowskie

D. Niesklasyfikowane sektorowo

PL

AKTYWA 1 2 Kredyty, pozyczki i inne naleznosci Dłużne papiery wartościowe w tym narosłe odsetki 2e. W euro do 1 roku od 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat 2x. W walutach obcych do 1 roku od 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat 2t. W walutach razem do 1 roku od 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat 3 Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały w tym akcje notowane, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa FI i FRP w tym jednostki uczestnictwa FI/FRP 4 5 6 Pochodne instrumenty finansowe Aktywa niefinansowe (właczając aktywa trwałe) Pozostałe aktywa w tym narosłe odsetki od depozytów oraz kredytów, pozyczek i innych naleznosci PASYWA 7 8 9 Otrzymane pożyczki i kredyty oraz depozyty Jednostki uczestnictwa FI Finansowe instrumenty pochodne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.3.2008

10 Pozostałe pasywa w tym odsetki narosłe od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz depozytów”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 84 POZ 393 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L84 - 132 z 200826.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 648) (1)

  • Dz. U. L84 - 1 z 200826.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE, i uchylająca decyzję Komisji 2002/734/WE z dnia 30 maja 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 356) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.