Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

Data ogłoszenia:2008-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 1

Strona 1 z 2
27.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 274/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

stanowią one takie samo obciążenie administracyjne dla osób dokonujących przywozu i dla administracji celnej w państwach członkowskich. Ponadto korzyści gospodarcze ze zwolnienia celnego dla przywozu majątku ruchomego gospodarstwa domowego przeznaczonego do wyposażenia drugiego miejsca zamieszkania są niewielkie w porównaniu z dodatkowymi kosztami kontroli. Należy zatem uchylić przepisy dotyczące zwolnienia celnego dla tych towarów.


uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Określony w art. 27 rozporządzenia (EWG) nr 918/83 próg wartości wynoszący 22 ECU nie był podwyższany od 1991 roku, podczas gdy jednocześnie cła zostały w istotny sposób zmniejszone lub nawet zniesione. W związku z tym należy podwyższyć próg wartości dla przesyłek o niewielkiej wartości.

(1)

Towary przywożone w ramach zwolnienia z ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej (WTC) zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 918/83 (1), raczej nie mogą mieć istotnego szkodliwego wpływu na przemysł Wspólnoty z uwagi na ograniczenia w zakresie ich ilości, wartości, wykorzystania lub kontroli celnych po przywozie. Należy zatem wyłączyć przywóz towarów, które korzystają ze zwolnienia celnego, z zakresu stosowania handlowych środków ochronnych nałożonych na podstawie art. 133 Traktatu.

(4)

(2)

Przywóz majątku ruchomego gospodarstwa domowego przeznaczonego do wyposażenia drugiego miejsca zamieszkania podlega takim samym ograniczeniom i kontrolom jak przywóz takich samych towarów przez osoby fizyczne przenoszące zwykłe miejsce zamieszkania z państwa trzeciego. Pierwszy z tych rodzajów przywozu, w odróżnieniu od drugiego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej (VAT), mimo że

W celu zapewnienia, by żaden przywóz towarów zwolnionych z VAT, które znajdują się w bagażu osobistym podróżnych, nie podlegał należnościom celnym, przepisy rozporządzenia (EWG) nr 918/83 dotyczące takiego przywozu powinny zostać zmienione, tak by uwzględnić dyrektywę Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (2). Należy zatem przyznać zwolnienie celne, jeżeli krajowe przepisy dotyczące VAT wdrożone zgodnie z dyrektywą 2007/74/WE przewidują zwolnienie z VAT. W tym kontekście należy zapewnić stosowanie tych samych przepisów dotyczących zwolnienia celnego na terytoriach określonych w art. 6 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (3).

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 918/83,

(1) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 roku.

(2) Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 6. (3) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/8/WE (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 11).

L 85/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

żonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (*). Towary przywożone na terytoria wymienione w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (**) podlegają tym samym przepisom dotyczącym zwolnienia celnego co towary przywożone do innych części terytorium danego państwa członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 9 z 200827.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1072) (1)

 • Dz. U. L85 - 8 z 200827.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki

 • Dz. U. L85 - 7 z 200827.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L85 - 5 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2008 z dnia 26 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L85 - 3 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.