Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej

Data ogłoszenia:2008-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 3

27.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 275/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

W związku z inflacją cenową we Wspólnocie i poza jej granicami w przypadku produktów, które są zwykle przywożone w przedmiotowych okolicznościach, oraz z uwagi na zwiększoną liczbę podróżnych i prywatnych przesyłek właściwe jest podwyższenie pułapu wartości towarów do 700 EUR w celu ułatwienia odprawy celnej w takich przypadkach.


uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Sekcja II punkt D przepisów wstępnych nomenklatury scalonej przedstawionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (1) stanowi, że standardowa stawka celna jest naliczana w oparciu o ryczałtową stawkę w wysokości 3,5 % ad valorem w odniesieniu do towarów wysyłanych osobom prywatnym w małych przesyłkach lub umieszczanych w bagażu osobistym podróżnych, pod warunkiem że przywóz taki pozbawiony jest charakteru handlowego i że łączna wartość tych towarów nie przekracza 350 EUR na przesyłkę lub podróżnego.

Artykuł 1 W załączniku I, część pierwsza, sekcja II do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt D.1. otrzymuje brzmienie:

(2)

Ryczałtowa stawka w wysokości 3,5 % ad valorem i maksymalna wartość towarów w wysokości 350 EUR zostały ustalone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 866/97 z dnia 12 maja 1997 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do przepisów wstępnych dotyczących nomenklatury taryfowej i statystycznej (2). Od tego czasu przepisy te nie były zmieniane.

„1. Cło naliczane jest w oparciu o ryczałtową stawkę w wysokości 2,5 % ad valorem w odniesieniu do towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym lub towarów umieszczanych w bagażu osobistym podróżnych, pod warunkiem że przywóz taki pozbawiony jest charakteru handlowego.

Ryczałtowa stawka celna w wysokości 2,5 % ma zastosowanie, w przypadku gdy rzeczywista wartość towarów podlegających należnościom celnym przywozowym nie przekracza 700 EUR na przesyłkę lub podróżnego.

(3)

Od roku 1997 stawki celne dla towarów, które są zwykle przywożone przez podróżnych w bagażu osobistym lub wysyłane w małych przesyłkach do osób fizycznych, zostały zmniejszone o ok. 20 %. Należy zatem zmniejszyć standardową stawkę celną o jeden punkt procentowy, do wysokości 2,5 %. Stawka ta powinna mieć zastosowanie tylko do tych przywożonych towarów, które nie są objęte stawką wspólnej taryfy celnej „bez cła”.

Ryczałtowe naliczanie należności celnych nie ma zastosowania do towarów, dla których tabela stawek celnych przewiduje stawkę »bez cła« ani do towarów objętych działem 24, które są zawarte w przesyłce lub w bagażu osobistym podróżnych w ilościach przekraczających ilości ustanowione w art. 31 lub art. 45 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (*). ___________ (*) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienie z 2003 r.”;

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 3). (2) Dz.U. L 124 z 16.5.1997, s. 1.

L 85/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2008

2) w pkt D.3. wyrazy „art. 29–31 i 45–49 rozporządzenia (EWG) nr 918/83.” zastępuje się wyrazami „art. 29–31 i art. 45 rozporządzenia (EWG) nr 918/83.”; 3) w pkt D.4. „350 EUR” zastępuje się „700 EUR”; 4) w pkt D.5. „350 EUR” zastępuje się „700 EUR”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 9 z 200827.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1072) (1)

 • Dz. U. L85 - 8 z 200827.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki

 • Dz. U. L85 - 7 z 200827.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L85 - 5 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2008 z dnia 26 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L85 - 1 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.